Barnehage

På barnehagesidene vil du finne aktuelt stoff om språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Den norske befolkningen, også i barnehagen, er mer sammensatt enn tidligere. Barnehagens innhold og arbeidsmåter skal til enhver tid gjenspeile barn, foreldre og ansattes ulike bakgrunner.

Disse sidene vil handle om hvordan barnehagen kan møte barn og foreldre med ulike behov, ressurser og ønsker. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, flerspråklige barnebøker og ulike arbeidsmåter på både kommunalt nivå og barnehagenivå. Sidene henvender seg til både barnehager, barnehageeier og barnehagemyndighet. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Samisk jubileum – Tråante

Tråante 2017 er navnet på en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917.

Nasjonal feiring

Tråante 2017 er en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum, og markeringen vil foregå gjennom hele året på forskjellige steder over hele Sápmi. På Tråantes nettside vises det til at mangfoldet i programmet skal avspeile den bredden som finnes i samisk kultur, språk, næring og historie. Fra sør til nord. Fra vest til øst.

Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune står bak jubileet og arrangementene.

Jubileumsuke

Fra lørdag 4. februar til søndag 12. februar vil det arrangeres en jubileumsuke med mange arrangementer og utstillinger. Disse arrangementene vil foregå i Trondheim.

Opplegg for barn og unge

Jubileet markeres med en rekke opplegg for barn og unge. Se mer om dette på Tråantes nettsider her.

Se nettsiden til jubileet, Tråante2017.no.

På nettsidene til Min Stemme kan du finne ressurser og oppgaver til bruk i skoler og barnehager. Se oppslaget Samejubileet 2017.

Høring om ny rammeplan for barnehagen

ny-rammeplan

Regjeringen sendte 20. oktober ut et forslag til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på høring.
Høringsfristen er satt til 20. januar. Alle har mulighet til å gi innspill på høringen.
 

NAFOs synspunkter på høringsforslaget

NAFO mener at flerspråklighet og barns ulike morsmål må komme tydeligere fram i den nye rammeplanen. Svært mange barn forstår, snakker og forholder seg til flere språk daglig.

Det er bredt forskningsmessig belegg for å hevde at et godt utviklet morsmål styrker tilegnelsen av et andrespråk, og at et positivt fokus på flerspråklighet for det enkelte barnet bidrar til å utvikle språklig nysgjerrighet og motivasjon for å lære andrespråket.

En anerkjennelse av barns flerspråklighet har betydning for barns helhetlige utvikling og tilgang til barnehagens leke- og læringsmiljø.

 
Les mer på regjeringens nettsider om høringen her.
Les høringsutkastet med forslag til ny rammeplan her.

Se NAFOs høringssvar her.

Tospråklige barn om egen språksituasjon

Språkverksted 3

En avhandling fra cand.ped Helene Fulland ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo viser eksempler på hvordan tospråklige barn i Norge forholder seg til sin egen tospråklighet.

Intervjuer med barn

I studien har Helene Fulland intervjuet 56 femteklassinger med oppvekst i Norge og med tyrkisk eller urdu som morsmål. Alle barna gir uttrykk for en sterk vilje til å bruke norsk og til å lære seg godt norsk, og de forteller om hvordan og i hvilken grad de henter støtte fra norsk og morsmålet i sitt skolearbeid. Hjemme snakker de med foreldre og eldre søsken, og på skolen søker de støtte fra medelever med samme morsmål for å forstå oppgaver og det som foregår i klasserommet.

Fulland mener at vekslingen mellom norsk og morsmålet er vesentlig for de tospråklige barnas faglige forståelse. Hun konkluderer med at det er viktig at minoritetsspråklige elever får god oppfølging, slik at de kan bruke sin tospråklighet som en ressurs for læring. Les mer om avhandlingen her.

Ressurser på NAFOs nettsider

På NAFOs nettside, Tema Morsmål finner du artikler og ressurser om tospråklighet og tospråklig opplæring. Se nettsida her.

Gode integreringstiltak i høyere utdanning

gode_integreringstiltak_i_hoyere_utdanning

Foto: John Hughes/HiOA
 

Høyt utdannede har måttet begynne på nytt

Mange flyktninger og innvandrere som kommer til Norge har høyere utdanning fra hjemlandet. Problemet opp gjennom tidene har vært at verken de personlig eller det norske samfunnet har dratt nytte av denne kompetansen – rett og slett fordi den i utgangspunktet ikke har vært godkjent av norske myndigheter og utdanningsinstitusjoner. Dette har medført at høyskoleutdannete flyktninger og innvandrere, som ønsker å praktisere yrket sitt her i landet, har måttet begynne et utdanningsløp helt fra bunnen av, ved først å ta videregående og så melde seg til en profesjonsutdanning de faktisk allerede har tatt et annet sted i verden.
 

Supplerende utdanninger for flyktninger

Nå har imidlertid Kunnskapsdepartementet gitt midler til Høgskolen i Oslo og Akershus og NTNU for at disse institusjonene fra høsten 2017 skal kunne tilby supplerende utdanninger til flyktninger som har fullført utdanning som barnehagelærer, lærer, sykepleier eller innen realfag og teknologi fra hjemlandet.

De to institusjonene skal også prøve ut hvordan en kan gjøre det mulig å fravike de någjeldende språklige opptakskravene (den obligatoriske Bergenstesten) og samtidig legge til rette for at studentene tilegner seg nødvendig språkkompetanse underveis i løpet, parallelt med de rent faglige studiene. Les mer her.
 

NAFOs stipendordning

Uavhengig av disse nye tiltakene, har NAFO i en årrekke hatt i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å forvalte en statsfinansiert stipendordning for minoritetsspråklige lærere. Stipendordningen har i årenes løp medført at rundt 500 tospråklige lærere har skaffet seg gyldig undervisningskompetanse i norsk skole.
Les mer her.

NAFO gratulerer FUG med 40 år!

logo

FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen) fyller 40 år i år, og vi på NAFO gratulerer! FUG arbeider for at barnehager og skoler skal ha et åpent og nært samarbeid med foreldrene både i barnehage, grunnskole og i videregående opplæring.
 

Hva er FUG?

Slik presenterer FUG arbeidet sitt på www.fug.no:­

  • Gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen
  • Er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, FAUer og kommunale foreldreutvalg
  • Utarbeider en rekke publikasjoner til bruk for foreldre og ansatte i skolen (kan lastes ned fra www.fug.no/materiell)
  • Driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i skolen
  • Gir råd til utdanningsmyndighetene i saker som handler om hjem-skole-samarbeid
  • Gir aktuell informasjon gjennom nettsiden www.fug.no

 

Materiell på flere språk

FUG har også materiell for foreldre på flere språk. Les mer her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord