Organisering i kommunen

Her finner du tips og ideer til hvordan kommunen kan organisere arbeid med flerspråklig og flerkulturelt arbeid i barnehagen, både når det gjelder andrespråkslæring og tospråklig assistanse. Du finner også eksempler på hvordan kommuner arbeider med kompetanseutvikling innen flerspråklig og flerkulturelt arbeid.
Tospråklig assistanse

Film: Kompetanseheving for tospråklige assistenter; KOMPASS

KOMPASS 5I denne filmen får vi se hvordan studenter og lærere reflekterer over hvordan barnehagen kan ta i bruk de ressursene flerspråklige medarbeidere i barnehagen representerer. Videre følger vi en student fra undervisningen på høgskolen til arbeidet i barnehagen. Studentene gis en oppgave som skal gjennomføres i egen barnehage om «foreldresamarbeid i et flerkulturelt perspektiv». Vi får se hvordan veiledningsgruppa reflekterer sammen med veilederen i barnehagen, og hvordan studenten løser oppgaven gjennom å involvere en tospråklig far i et opplegg med barna. Faren inviteres til samlingsstund og synger og danser med barna på sitt eget morsmål. Se filmen her

Porsgrunn kommune: Base for tospråklige assistenter og lærere

porsgrunn-logo
Tospråklig avdeling ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter koordinerer arbeidet med tospråklig assistanse i private og kommunale barnehager og tospråklig opplæring i skolene i kommunen. Les mer om organiseringen her.

Hefte: Hør på maken.Tospråklig assistanse i barnehagen

KOMPASS barn og voksen i lek 3“Hør på maken” er et hefte om tilrettelegging for tospråklig assistanse i barnehagen. Forfatter Astrid Mjelve skriver bl.a. i forordet: “Et kulturelt mangfold medfører nye utfordringer, bl. a. blir organisering og tilrettelegging av tospråklig assistanse en viktig oppgave for det pedagogiske personalet. Hvordan kan dette best gjøres? Hva med barnehager som har tilgang på tospråklig assistent bare noen få timer pr. uke? Og hva med barnehager som har mange forskjellige språkgrupper representert?” Last ned heftet her

Prosjekt Tospråklig assistanse i barnehagen

Bhg Tospråklig arbSkal vi leke butikkNAFO hadde i perioden 2011 – 2012 ansvaret for å gjennomføre et pilotprosjekt om tospråklig assistanse i barnehagen, etter tildelingsmidler fra Kunnskapsdepartementet (KD). Prosjektet var et ledd i å følge opp NOU:7 2010 Mangfold og mestring, der det foreslås flere tiltak for å styrke språkutviklingen, herunder morsmålet, til flerspråklige barn i barnehagen. Ett av forslagene i utredningen er å øke tilskuddet til barnehager som benytter midler fra den statlige tilskuddsordningen til tospråklig assistanse i barnehagen.

Mål for prosjektet:

Å vise hvordan tospråklig assistanse kan bidra til å styrke flerspråklige barns norskspråklige ferdigheter i barnehagen, og styrke barnehagens språkmiljø.

Prosjektet har omfattet fem barnehager i Østlandsområdet: Åkeberg barnehage i Oslo (bydel Gamle Oslo), Fjeldlund barnehage i Oslo (bydel Søndre Nordstrand), Prestenga barnehage i Askim kommune, Vestsiden og Kirketjernet barnehage i Porsgrunn kommune og Lundedalen barnehage i Skien kommune.

Se filmen Flerspråklig arbeid i rollelek som ble laget i forbindelse med prosjektet

Her kan du lese NAFOs prosjektrapport, Tospråklig assistanse i barnehagen 2011-2012.
Prosjektet ble dokumentert av Høgskolen i Oslo og Akershus. Les rapporten, Hvilken betydning har tospråklig assistanse for barns flerspråklige utvikling?

Film: Base for tospråklige assistenter og lærere i Stavanger kommune

Johannes. På turI Stavanger kommune er de tospråklige assistentene og lærerne knyttet til en base ved Johannes Læringssenter. Basen har 33 tospråklige assistenter som representerer i alt 26 ulike språk, og 64 lærere som til sammen kan 34 språk. Stavanger kommune har lagt vekt på gode ansettelsesforhold og systematisk kompetanseheving av tospråklige assistenter og lærere. I denne filmen får vi se eksempler på fagmøter som de tospråklige assistentene har hver eneste uke. Gjennom disse fagmøtene får de oppleve å være i et aktivt fagmiljø, drøfte faglige spørsmål og dele erfaringer med kollegaene sine. Se filmen her

Artikkel: Marginalisert eller synliggjort?

Forfatterne av denne artikkelen har analysert intervjuer og spørreskjema fra to
undersøkelser. Funnene viser at barnehagene i materialet i ulik grad og på ulik måte bruker flerspråklige ansattes kompetanse. Fokus på flerspråklighet fra ledelsens side ser ut til å ha betydning for hvordan assistentene oppfatter sin egen rolle i flerspråklig arbeid. Les artikkelen fra nettsida idunn her.

Nettverk i kommunene

Nettverk for barnehager med mange flerspråklige barn i Bærum kommune

I perioden september 2013 til desember 2014 deltok 15 bærumsbarnehager i et nettverk i regi av Språksenteret. Målet var å øke kompetansen knyttet til det å skape gode språkmiljøer for de flerspråklige barna. Det er skrevet en sluttrapport som dokumenterer hele nettverksarbeidet. I løpet av nettverksperioden gjennomførte de 15 barnehagene et egenvalgt praktisk arbeid. Hensikten var å skape en praksisendring. Barnehagenes arbeid er dokumentert i en praksissamling. Språksenteret håper dette kan fungere som en idebank og inspirasjon for de 15 nettverksbarnehagene, men også for andre barnehager.

Interkommunalt samarbeid i Vestfold

NAFO har i perioden 2013-2014 ledet et kompetansetiltak for barnehagemyndigheter på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Tiltaket har vært et samarbeid mellom NAFO, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Østfold. Formålet har vært å styrke kompetansen om flerspråklig- og flerkulturelt arbeid i barnehagen hos kommunen som barnehagemyndighet.

I Vestfold har barnehagemyndighetene i Tønsberg, Stokke, Nøtterøy og Horten etablert et interkommunalt samarbeid. Disse fire kommunene har utarbeidet et felles strategidokument for utvikling av et godt flerkulturelt
barnehagetilbud. Strategidokumentet legger føringer for videreutvikling av et godt læringsmiljø for flerspråklige barn i barnehagene. Last ned strategidokumentet her

Nord-Trøndelag: Interkommunalt nettverk

Et nettverk med barnehager fra kommunene, Verdal, Levanger og Stjørdal som ble opprettet i september 2008. Opprettelsen kom i kjølevannet av at «NAFO-prosjektet» for barnehager ble avsluttet. Les mer

Sunndal kommune: Mottak av barn av asylsøkere

I Sunndal kommune er det et tett samarbeid mellom Sunndal asylmottak, Bikuben barnehage, Innvandrertjenesten og andre kommunale instanser. Les mer om organiseringen her

Kompetanseutvikling

Nyhetsbrev til barnehagene i Bærum kommune

Språksenteret i Bærum kommune har sammen med Belset barnehage etablert en rutine med å lage et nyhetsbrev til alle barnehagene i kommunen. Belset barnehage er NAFOs fokusbarnehage i kommunen. Nyhetsbrevet gir aktuell informasjon og nyttig kunnskap om flerspråklighet og flerspråklig arbeid i barnehagen. Både kommunens og barnehagenes arbeid på dette feltet vil få fokus i brevene. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i året.
Les Nyhetsbrev november 2015 her.
Les Nyhetsbrev juni 2016 her.
Les mer på nettsidene til Språksenteret i Bærum her

Bergen kommune: Veileder- språkmiljø og språkstimulering for ett- og flerspråklige barn i barnehagen

Bergen veilederBergen kommune startet i 2008 et prosjekt kalt «Bergen språkstimuleringsprogram». Formålet med prosjektet var å bidra til både økt kompetanse og bevissthet på det migrasjonspedagogiske fagfeltet. Målet var å utarbeide gode metoder for språkstimulering. Prosjektet «Bergen språkstimuleringsprogram» var en del av kommunens arbeid med å skreddersy lokale tiltak med utgangspunktet i nasjonale føringer for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Resultatet av dette arbeidet er en veileder.

Formålet med veilederen er å sette søkelys på og styrke systematisk og målrettet arbeid med språkmiljø og språkstimulering i barnehagen ved å:
• si noe om viktigheten av å arbeide systematisk med språk i barnehagen
• bidra til kunnskap om barns språk- og flerspråklige utvikling
• sette søkelys på andrespråkperspektivet. Last ned veilederen her

Trondheim: Flerkulturell praksis og språkstimulering

Prosjekt: Flerkulturell praksis og språkstimulering i trondheimsbarnehagene 2011-2014. Du finner mer informasjon om prosjektet på nettsidene til Trondheim kommune under fanen, Flerkulturell praksis og språkstimulering. Der finner du også annen informasjon som kan være nyttig i det daglige arbeidet med flerspråklighet i barnehagen. Les mer

Røyken kommune. Ressurshefte for flerkulturelt og flerspråklig arbeid i barnehagene.

Røyken kommune har i 2013-2014 deltatt NAFOs kompetansetiltak for barnehagemyndigheter, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Tiltaket har vært et samarbeid mellom NAFO, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Østfold. Formålet har vært å styrke kompetansen om flerspråklig- og flerkulturelt arbeid i barnehagen hos kommunen som barnehagemyndighet.
Som en del av tiltaket har Røyken kommune gjennomført et endringsarbeid. Målet var å utarbeide en kompetanseplan for flerspråklighet og flerkulturelt arbeid for barnehagene. På bakgrunn av kartlegging av kompetansebehov i barnehagene, er det iverksatt kompetansetiltak for å styrke barnehagepersonalets arbeid med flerspråklige barn. Dette ressursheftet er et av tiltakene. Last ned heftet her

Sola kommune: Organisering av flerkulturelt felt i barnehagene

Sola kommune har etablert et nettsted om flerkultur i barnehagen med ulike ressurser i arbeidet med flerspråklighet og flerkultur. Se nettstedet her Les mer

Kommunen har laget en beskrivelse av hvordan flerkulturelt arbeid er knyttet til kommunens Kvalitetsplan 2014 – 2018 og hvordan det jobbes med en kompetanseheving for de ansatte. Blant annet er det etablert en videreutdanning med 30 stp i samarbeid med en høgskole. Les mer.

Hol kommune: Et felles kommunalt prosjekt

Våren 2010 startet Hol kommune arbeidet med prosjektet; “Vennskap gir kunnskap” der de ønsker å lage en felles plattform for det flerkulturelle arbeidet i alle kommunens barnehager. Lørdag 18. september var det duket for barnehagefest der alle kommunens innbyggere var invitert.Les artikkel fra avisa her

Les barnehagekonsulent Helene Hjørnevik Slaattos presentasjon av prosjektet her .

Lenvik kommune: Plan for flerspråklig arbeid

Lenvik kommune har utarbeidet en plan for flerspråklig arbeid for barnehagene i kommunen. Planen skal være til hjelp for barnehagens arbeid med å legge til rette for tiltak for flerspråklige barn og tiltak for det flerkulturelle fellesskapet.

Se planen her.

Vadsø kommune: Introduksjonsprogram for førskolebarn

Barnehagene i Vadsø kommune har, gjennom et prosjektarbeid, utviklet et introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn. Alle kommunale og private barnehager har deltatt i prosjektet og alle har forpliktet seg til å arbeide med utgangspunkt i de føringer som dette programmet gir. Introduksjonsprogrammet ble vedtatt i bystyret for Vadsø i 2010.  Last ned introduksjonsprogrammet her

Lier kommune: Språknettverk

I Lier kommune er det dannet nettverk for arbeid med språkstimulering i barnehagene. Det er også laget et ressurshefte for arbeid med flerspråklige barn i barnehagene i Lier. Les mer om nettverket og ressursheftet her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord