Kartlegging

Rammeplanen 2011:35:
Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Noen barn har sen språkutvikling eller andre språkproblemer. De må få tidlig og god hjelp.

Barnehagen er en viktig arena for å oppdage barn som trenger ekstra støtte til språkutvikling eller barn som har språkvansker. Barnehagelærere har en viktig oppgave i å følge med på barnas språkutvikling, og må derfor observere og vurdere barnas språkutvikling for å kunne legge til rette for læring og aktiviteter tilpasset barnets behov. Det er spesielle utfordringer knyttet til å kartlegge barns språk når barnet har et annet morsmål enn norsk. De fleste kartleggingsverktøy som brukes i norske barnehager i dag er utviklet for barn som har norsk som morsmål. Det er derfor viktig at de som skal kartlegge, har kunnskap og innsikt i flerspråklige barns språkutvikling, morsmålets betydning og andrespråkslæring.
 

På disse sidene finner du aktuelt fagstoff og ressurser som omhandler dokumentasjon og kartlegging av minoritetsspråklige barns språk. Du finner også eksempler hvordan man kan kartlegge barnehagens språkmiljø.
 
 

Veileder: Språk i barnehagen. Mye mer enn bare prat.

sprakveileder_forsideDette er en veileder fra Utdanningsdirektoratet om: Språkstimulering, Dokumentasjon og vurdering av språk og Språktilegnelse.
Veilederen inneholder mange eksempler på hvordan alle som arbeider i barnehagen, kan bruke språket aktivt i ulike hverdagssituasjoner sammen med barna og invitere dem til å bruke språket selv. Den omhandler også barns språktilegnelse og viser hvordan personalet kan dokumentere, observere og vurdere språkmiljøet og språket til enkeltbarn som grunnlag for å skape et godt språkmiljø og gi tilpasset språkstimulering til alle. Last ned veilederen her.

Rapport: Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager

Bokkasser Førresfjorden bhg
Departementet nedsatte i 2010 et ekspertutvalg for å vurdere verktøy som brukes til å kartlegge språk hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige barn, samt for barn med nedsatt funksjonsevne.

Utvalget vurderte åtte ulike kartleggingsverktøy som brukes i barnehagene og omtales i rapporten, Vurdering av kartleggingsverktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager (Kunnskapsdepartementet 2010/2011).

Når det gjelder hvordan verktøyene er egnet til bruk overfor minoritetsspråklige barn, vurderte utvalgets flertall dette slik: Når det gjelder mandatets formulering om å vurdere verktøyene i forhold til barn med majoritets- og minoritetsbakgrunn, fremgikk det at utvalget vurderte Lær meg norsk før skolestart som egnet til å kartlegge barn med minoritetsspråklig bakgrunn, og at SATS kan være egnet som supplement til barnehagens observasjon av to-treårige minoritetsspråklige barn, for å vurdere deres språkforståelse og begynnende talespråksutvikling på norsk (Kunnskapsdepartementet 2010/2011, s.242-243). Les rapporten her.

Kartlegging av språkmiljøene i barnehagen

Jente på huskeI Bydel Stovner ble det tidligere utviklet et kartleggingsverktøy til bruk i barnehager, særlig rettet mot mot barnehagens språkmiljø. Verktøyet er utviklet slik at det etterspør områder som er ansett som viktig for språkutvikling: den gode samtalen, barn som ressurser for hverandre, lek, lek med språket, muntlig fortelling, bøker og bibliotek, skriftspråkstimulering, matematikk, digitale verktøy, minoritetsspråklige barns morsmål, minoritetsspråklige barns norskopplæring, ivaretakelse av enkeltbarn i arbeid med språkmiljøet, foreldresamarbeid og kompetanseheving. Les mer og last ned verktøyet her

Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen

temahefte språk og språkmiljøTemahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagener et supplement til rammeplanen og er særlig knyttet til del 2, «Barnehagens innhold», og kapittel 3.1, «Kommunikasjon, språk og tekst».

Heftet har til hensikt å motivere og kvalifisere hele barnehagepersonalet til å arbeide med barnas språkutvikling og å vise hvordan barnehagen kan spille en positiv rolle for språkutviklingen til alle barna som går der.

Kapittel 5 handler om observasjon og kartlegging av barns språk. Observasjon av barn som strever med språkutviklingen, er særlig viktig når spesialpedagogiske tiltak kan være aktuelle. Det er også viktig at barnehagepersonalet kjenner seg faglig trygge i diskusjoner om kartlegging, og med temaheftet ønskes det å møte et behov for kunnskap og informasjon.
 
Last ned heftet på bokmål her
Last ned heftet på nynorsk her

Debatt om kartlegging i barnehagen

Kartlegging i barnehagen har vært et mye debattert tema de siste årene. Debatten startet for alvor i 2009 med «Barnehageoppropet» mot Stortingsmelding 41, Kvalitet i barnehagen. I meldingen ble det foreslått å innføre krav om at alle barnehager skal gi tilbud om språkkartlegging ved treårsalder (Meld.St.41:98). Fagpersoner innenfor og utenfor barnehagefaglige miljøer har siden deltatt aktivt i debatten med argumenter både for og imot kartlegging. Enkelte stemmer har tatt til orde for å nyansere, og mener at fokuset bør være på å sikre at det pedagogiske personalet i barnehagen har kompetanse som gjør den enkelte i stand til å vite når og hvordan kartlegge, og hvilke verktøy som er egnet til enhver tid.

Tidsskriftet Barnehagefolk hadde kartlegging som tema i 2010/2-utgaven, Å være ny. NAFO har fått tillatelse til å gjengi artiklene her:

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord