Flere minoritetsspråklige barn i barnehagen

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen stiger. Minoritetsspråklige barn defineres i denne sammenheng ved at «barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk». I 2017 var det 48 700 minoritetsspråklige barn i barnehage i Norge. Det er en økning på 5 prosent fra 2016. Totalt er 17 % av barna i norske barnehager minoritetsspråklige, og det er de store kommunene som har høyest andel. Det har vært en jevn økning minoritetsspråklige barn i norske barnehager i alle aldersgrupper de siste fem årene.

Barnehagen, et trygt sted å være

Det er i dag sterk enighet om at barnehagen er et viktig satsningsområde for integrering og sosialisering, og det er derfor viktig at personalet har kunnskap og kompetanse til å ta imot alle barn til enhver tid. Barna skal møte voksne de kan føle seg trygge på og bli inkludert i barnegruppen.

Barna som en ressurs

Selv om mange minoritetsspråklige barn ikke kan norsk når de starter i barnehagen, kan de ofte ha et godt ordforråd på sitt morsmål. Det er viktig at personalet ser på barna som en ressurs og reflekterer over hvordan de kan bruke kunnskapene barna kommer med i barnehagen. Kan vi lære oss noen sanger på språket deres? Kan vi telle til ti? At barna blir kjent med språk og tradisjoner fra flere land, er en berikelse for hele barnegruppen. I tillegg kan det oppleves som trygt for barn å se og oppleve sanger, fortellinger og leker de kjenner fra hjemlandene sine.

Inkludering av foreldre

Inkludering gjelder ikke bare barna, men også foreldrene. Det kan være utfordrende for mange foreldre å sende barna i barnehagen. Mange kan oppleve hverdagen i norske barnehager som svært forskjellig fra egne erfaringer fra hjemlandet. Det er derfor viktig at personalet skaper gode relasjoner og har en god kommunikasjon med foreldrene.

NAFOs nettressurser

På NAFOs nettsider finner du mye informasjon om hvordan man kan jobbe med flerspråklighet i barnehagen. På Tema Morsmål finner du blant annet sanger og fortellinger på forskjellige språk.

Flerspråklig arbeid
Flerspråklige fortellinger

Aktuelle studietilbod

Foto: John Hughes/HiOA (OsloMet)

Studietilbod i norsk som andrespråk og fleirspråkleg pedagogikk

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod knytt til norsk som andrespråk og fleirspråklegheit i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom.

Gå til oversikta over studietilbod her.

Du finn meir om vidareutdanning i andrespråkspedagogikk og språkutvikling / språklæring for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Fleire av studietilboda er knytt til Kompetanse for kvalitet.

Ny veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen

Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen!

Rammeplanen sier at personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte at flerspråklige barn bruker sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/ samiskspråklige kompetanse.

På bakgrunn av dette har NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet veilederen Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen! Veilederen løfter fram og konkretiserer hvordan personalet i barnehagen kan arbeide for at det skal bli et levende flerspråklig miljø i barnehagen.

Aktiviteter, refleksjonsspørsmål og videre lesing

I veilederen finnes forslag til aktiviteter personalet kan gjøre sammen med barna. Vi har laget refleksjonsspørsmål som personalet kan samtale om, på bakgrunn av sine ulike erfaringer i møte med barn og foreldre. Det finnes også tips til videre fordypning, enten til nettbaserte ressurser eller annen faglitteratur.
 
Vi håper veilederen vil inspirere til arbeidet med språklig mangfold i barnehagen.

Last ned veilederen:

Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen! (pdf)

NAFO på nye OsloMet

NAFO er nå en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved det nye universitetet OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Løsrevet fra Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har styrt den faglige virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) siden oppstarten i 2004, mens Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt ansvaret for administrativ tilrettelegging. Fra og med 1. januar 2018 ble også det faglige ansvaret for senteret overført til Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – storbyuniversitetet), og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) overtok ansvaret. Overføringen skjedde etter en beslutning fra Kunnskapsdepartementet om at ansvaret for de ti nasjonale sentrene skulle overføres til ulike universiteter og høgskoler.

Positivt å bli en del av et sterkt fagmiljø

NAFOs leder Sigrun Aamodt ser på det som svært positivt å bli en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Hun ser gode muligheter for faglig samarbeid og utveksling mellom NAFO og de ulike instituttene ved LUI. NAFO håper å kunne bidra til å styrke fakultetets fagmiljøer innen flerkulturell opplæring og ønsker å bidra til at kompetanseutviklingstiltak for barnehager og skoler er praksisrettede og relevante. NAFO er i god dialog med LUI om arbeidsoppgaver framover, men det er fremdeles en del som er uavklart.

Fortsatt tett på praksisfeltet

NAFO skal fremdeles arbeide med å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne, og å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner. Fag- og forskningsformidling og bistand til praksisfeltet vil fortsatt stå sentralt i dette arbeidet, og NAFO vil fortsette å holde kurs, arrangere konferanser og gi veiledning til barnehagemyndighet, skoleeiere og ansatte i barnehager, skole og PPT.

Tospråklig fagopplæring og nettressurser

NAFO vil fortsette med å utvikle og formidle flerspråklige nettressurser, og nettstedene Tema Morsmål og Skolekassa blir videreført. Prosjektet Fleksibel opplæring blir også videreført. Gjennom dette prosjektet får 120 elever rundt omkring i Norge tospråklig fagopplæring på nett av våre fire nettlærere i arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag.

Stipendordning og tilskudd til læremidler

Hvert år lyses det ut stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. Nytt i år er at Utdanningsdirektoratet forvalter stipendet, mens NAFO bistår med råd og innstiller søkere. I tillegg vil NAFO fortsatt være kontakt ved spørsmål angående stipendordningen. Les mer om stipendordningen.

NAFO er også fagansvarlig for Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning for læremidler og materiell til minoritetsspråklige barn og elever i barnehage, grunnskole og videregående skole.

NAFO på nye OsloMet – Storbyuniversitetet

12. januar 2018 vedtok Kongen i Statsråd at Høgskolen i Oslo og Akershus har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Denne endringen vil føre med seg endringer for hele institusjonen som det er for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt. NAFO vil imidlertid holde sine lesere fortløpende oppdatert om eventuelle endringer som vil få konsekvenser for våre samarbeidspartnere.

Les også:

Fakultet LUI overtar ansvaret for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (www.hioa.no)

Konferanse om overganger i barnehagen

Åtte av de nasjonale sentrene har gått sammen for å lage en barnehagekonferanse med fokus på trygge og gode overganger for barn. Den nye rammeplanen for barnehagen vektlegger at barnehager skal jobbe aktivt for å sikre trygge og gode overganger for barn.

Temaer

Konferansen «Sammenheng – for barnets beste» tar for seg overgangene barnehagebarn møter, for eksempel når de begynner i barnehagen og skifter mellom avdelinger, og sammenhengen i barnehagens faglige innhold når barnet starter på skolen.Barnehagekonferanse vil ha parallelle sesjoner som fokuserer på utforskning og kreativitet, mangfold og inkludering, overgang barnehage – skole og yngst og eldst i barnehagen

Målgrupper

Konferansen retter seg både mot ansatte i barnehage og skole, barnehagemyndighet og skoleeiere.

Informasjon om sted, påmelding og pris

Bodø
7. mars kl. 9 – 15.45 i Stormen Konserthus.
Påmeldingsfristen er 15. februar. Deltakeravgiften er kr 500,-.

Program

Program for konferansen (pdf)

Meld deg på barnehagekonferansen nå!

Nasjonale sentre som arrangør

Det er åtte nasjonale sentre som samarbeider om å arrangere konferansen. Disse er:

  • Fremmedspråksenteret
  • Lesesenteret
  • Læringsmiljøsenteret
  • Matematikksenteret
  • Naturfagsenteret
  • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
  • Nasjonalt senter for kunst og kultur
  • Skrivesenteret

Konferansen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Les også
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord