Kartlegging av flerspråklige barns ordforråd

Ny doktorgrad om ordforråd hos flerspråklige barn

Pernille Hansen har disputert ved Universitetet i Oslo med avhandlingen “In the beginning was the word A study of monolingual and bilingual children’s lexicons“. Hun peker på at det er nødvendig å se på alle språk barnet kan for å få et riktig bilde av ordforrådet. Når man bare kartlegger ett av språkene, ofte majoritetsspråket, er det risiko for at barnet feildiagnostiseres med språkvansker, eller at språkvansker ikke avdekkes.

Barns ordtilegnelse i ulike språk

Hansen påpeker at ordenes egenskaper knyttet til form, bruksmønster og betydning påvirker i hvilken alder barnet lærer dem. Ord med samme betydning kan derfor læres i ulik alder for ulike språk. Om ordet er høyfrekvent eller lavfrekvent i språket, om det er langt eller kort, vil for eksempel påvirke dette.

Kartleggingsverktøy

Gjennom arbeidet har Hansen i samarbeid med forskere i 20 land utviklet et kartleggingsverktøy som kartlegger ordforrådet hos flerspråklige 4 – 6 åringer. Dette verktøyet, “Cross-linguistic Lexical Tasks” tar høyde for språklige og kulturelle forskjeller i barns ordforråd, og skal gi sammenliknbare resultater på tvers av språk og landegrenser. Verktøyet er tilgjengelig for bruk i forskningprosjekter. Det kreves mer utprøving og forskning før det kan markedsføres.

Lenker

Les avhandlingen: In the beginning was the word A study of monolingual and bilingual children’s lexicons

Nytt verktøy kan avdekke barns språkvansker på flere språk, Barnehage.no

Cross-linguistic Lexical Tasks

 

 

 

 

Bikuben barnehage legges ned

En av NAFOs fokusbarnehager

Bikuben barnehage er i ferd med å bli historie. Det krever oppmerksomhet. NAFO har kjent barnehagen siden 2007, da de ble invitert inn i vårt nasjonale kompetanseutviklingsprogram for barnehagesektoren. De utmerket seg som en faglig spennende barnehage. Barnehagen ble i 2012 fokusbarnehage for NAFO og har holdt en rekke kurs og foredrag både i eget fylke og i kommuner rundt om i landet. De har også tatt imot studiebesøk fra andre barnehager.

NAFO takker Bikuben barnehage for et langt og godt samarbeid!

En del av Sunndal asylmottak

Bikuben barnehage er en del av Sunndal asylmottak og gir et heldagstilbud til ca. 20 barn fra 1 – 6 år, som alle er beboere på mottaket. Barnehagen er kanskje den eneste i sitt slag i landet. Nå har hele mottaket fått melding om nedleggelse fra 1. februar.

Aktivt samarbeid med foreldrene

Barnehagen er et populært «fristed» for barn og foreldre. Barna får leke og danne vennskap under trygge rammer. Foreldrene får delta på norskundervisning, introduksjonsprogram og andre aktiviteter – i visshet om at barna deres er i trygge hender”, sier Berit Aasen, styrer av barnehagen.

De er opptatt av at barna og skal få oppleve et inkluderende, flerspråklig miljø i hverdagen. Foreldre er aktivt deltagende i dette arbeidet, blant annet gjennom å bidra med oversette av bøker og fortellinger, ordlister og lignende på barnas ulike morsmål.

De fleste av oss som jobber i barnehagen har vært ansatt her siden vi startet opp. Vi ser at barn og foreldre er i en veldig sårbar situasjon. Fokuset vårt er å gi barna en god hverdag og gode barndomsopplevelser. Familiene har ofte en vanskelig historie bak seg, samtidig som de lever i en utfordrende ventesituasjon. Det er en psykisk belastende livssituasjon”, forteller Berit Aasen.

Sunndal mottak – en hjørnestein i kommunen

Hun forteller videre at Sunndal kommune har drevet mottak i nesten 30 år – et mottak som i dag har plass til 230 beboere. Sunndal kommune driver et godt tverrfaglig integreringsarbeid. På landsbasis er de kjent for å ha utviklet Sunndalsmodellen – som handler om at alle nyankomne innvandrere skal kvalifisere seg gjennom grunnutdanning eller videregående opplæring som en del av introduksjonsordningen. I Sunndal er tallet som går over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram på godt over 80%.

For Sunndal kommune, med sine 7.160 innbyggere, førere en nedleggelse av mottaket til at en hjørnestein i samfunnet blir borte. Rundt 50 arbeidsplasser går tapt, kompetanse og kvalitet som er bygd opp rundt det å drive mottak, undervisning og barnehage for våre brukere blir borte. Sunndal som en god integreringskommune blir svekket”, sier Berit Aasen.

Lokalt engasjement mot nedleggelse

Politikere og folk i lokalsamfunnet har engasjert seg sterkt for om mulig å unngå nedleggelse. Både innlegg i lokalaviser og egne arrangement vitner om et stort engasjement.

Her kan du lese ordførerens appell ved arrangementet «Gje meg handa di, ven» i Sunndal søndag 8. oktober

Her er flere artikler skrevet av eller om Bikuben barnehage

Flerspråklige fortellinger

På NAFO sitt nettsted «Tema Morsmål» finnes en samling med flerspråklige fortellinger. Fortellingene har opprinnelse i ulike land og er tospråklige med norsk og et annet morsmål. Fortellingene kan brukes både i barnehage og skole. «Den rike mannen og bonden» er et nytt tilskudd til samlingen.

Den rike mannen og bonden

Fortellingen om den rike mannen og bonden handler om en rik og selvgod mann som møter en fattig bonde. De bor begge i en liten arabisk by. En dag møtes de på vei til byens basar, og kommer i konflikt med hverandre. Et viktig budskap i fortellingen er at arroganse og selvgodhet ikke lønner seg. Animasjonsfilmen foreligger på arabisk og norsk. Flere språk vil komme til etter hvert.

Den rike mannen og bonden – en fortelling på arabisk og norsk

Å lære gjennom fortellinger

NAFO har satset på flerspråklige fortellinger fordi slike fortellinger være en fin måte å introdusere barn for nye ord og begreper. Flerspråklige fortellinger kan virke inkluderende ved at de fortelles på norsk og et annet morsmål.

NAFO har også publisert en fagartikkel på Tema Morsmål om å lære gjennom fortellinger. Artikkelen framhever at barn kan utvikle både sosiale, kognitive og språklige ferdigheter gjennom fortellinger.
Fagartikkelen «Å lære gjennom fortellinger»

Matematikk med flerspråklig fortelling

Matematikksenteret har utviklet et matematikkopplegg basert på fortellingen om Hatteselgeren, en fortelling fra Sri Lanka. Fortellingen finnes i fire tospråklige versjoner – norsk kombinert med tamil, persisk, somali eller urdu.

Matematikksenterets opplegg i tilknytning til «Hatteselgeren»

 

Måltidet som pedagogisk arena i barnehagen

Hefte til inspirasjon

I den nye rammeplanen for barnehagar har mat og måltid fått ein tydelegare plass. For å inspirere barnehagar i måltidsarbeidet har NAFO, saman med sju av dei andre nasjonale sentera, utvikla eit hefte som viser korleis ulike fagområde kan integrerast i måltidet.
Kvart av sentera har laga ein aktivitet frå deira fagområde, som viser korleis måltidet kan være ein pedagogisk arena i barnehagen. Heftet er meint å vere ein inspirasjon til ulike aktivitetar der barna kan fortelje, undre seg og stille spørsmål.

Ulike aktivitetar ved måltidet

Måltidet kan bli ein stad der ein utforskar tinga som fins på matbordet – sorterer og samanliknar. Ein kan og gå på loppemarknad og kjøpe gamle, fine koppar og tallerknar med ulike farger, mønster og former og dekkje flotte matbord.

NAFO skriv om måltidet som ei tid for glede og fellesskap. Openheit og nysgjerrighet for kva den enkelte ynskjer å fortelje, kan gjere det lettare å dele tankar og kome med spørsmål – også for dei som er i ferd med å lære seg norsk. Fleire språk kan inngå i samtalane og alle kan lære ord og uttrykk frå kvarandre.

Plakat

Vi har laga ein plakat som viser barn i ulike aktivitetar. Den kan skrivast ut og personalet, foreldre og barna kan saman fylle inn kva dei ulike verba heiter på forskjellige språk. Plakaten kan vere til inspirasjon til samtalar under måltidet.

Heftet kan lastas ned her:

«Måltidet som pedagogisk arena» (10 MB)
«Måltidet som pedagogisk arena» (2 MB)

Språkutviklende samtaler i barnehagen

NAFO utvikler nettbaserte kompetanseutviklingskurs for barnehage og skole. Kurs nummer tre for barnehage, Språkutviklende samtaler, er nå klart.

Samtalens plass i barnehagen

Et nytt barnehageår innebærer at mange barn begynner i barnehage for første gang. Andre barn kommer tilbake etter sommerferien. Alle har med seg erfaringer og opplevelser det kan være fint å dele med barn og voksne i barnehagen. Dette aktualiserer betydningen av samtalens plass i barnehagen. Kurset Språkutviklende samtaler handler om hvordan barn lærer språk gjennom å bruke det aktivt. Deltagelse i mange og gode samtaler kan bidra til at barna tilegner seg et rikt og variert språk.

Innhold i kurset

Kurset inneholder en fordypningsartikkel, filmer, refleksjonsspørsmål og tips til praksis. Teamet er forankret i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017). Den omtaler barnas mulighet for å delta i samtaler i mange sammenhenger, blant annet under fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst:

Personalet skal invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.

Gå til kompetanseutviklingskurset Språkutviklende samtaler her.

Flere kompetanseutviklingskurs på NAFOs nettsider
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord