Fagfeltet

Det flerkulturelle pedagogiske arbeidsområdet handler om tiltak i barnehage og skole som ivaretar de behovene minoritetsbarn, elever og foreldre har når det pedagogiske tilbudet skal tilrettelegges. Dette omfatter blant annet temaer som organisering, planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsaktiviteter på alle nivåer. For eksempel er de særskilte læreplanene for språklige minoritetselever en sentral del av dette feltet.
Læreplan i grunnleggende norsk
Læreplan i morsmål
 
I tillegg handler dette fagområdet om utvikling av flerkulturelle fellesskap i barnehage og skole, og hvordan benytte språklig og kulturelt mangfold som ressurser i dette arbeidet. Her står implementering av flerkulturelle perspektiver i all ordinær aktivitet i barnehagen og skolen sentralt.

God sommer!

NAFO ønsker alle våre kontakter og samarbeidspartnere en riktig god sommer og en velfortjent ferie! Takk for alt godt arbeid og innspill til NAFOs virksomhet dette barnehage-og skoleåret.

Høring om norskferdigheter for barnehageassistenter

Kunnskapsdepartementets forslag til endring i barnehageloven har vært ute på høring. I høringen foreslås det at personer som søker arbeid i barnehagene, må ha tilfredsstillende norskferdigheter. Høringsfristen var 19.6.2017.

NAFO har sendt inn høringssvar der det framgår at

  • NAFO støtter regjeringens intensjon om at barnehageassistenter skal ha god norskspråklig kompetanse.
  • NAFO støtter ikke at det gjøres endringer i barnehageloven.

NAFO begrunner blant annet svaret med at eier har ansvar for at barnehagepersonale skal ha nødvendig kompetanse for å arbeide i barnehagen, og at dette allerede er ivaretatt i loven. Nødvendig kompetanse omfatter også språklig kompetanse.

Les høringsnotatet fra departementet her.

Les NAFOs høringssvar her.

Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, har publisert arbeidsnotatet «Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere». Notatet belyser og vurderer fire ulike tilrettelagte tilbud om fagopplæring til voksne innvandrere – i Oslo, Østfold, Hordaland og Sogn og Fjordane, samt det ordinære tilbudet om yrkesopplæring for voksne i Oslo.

Hovedproblemstillingen er formulert slik: Hva er karakteristika, samt styrker og svakheter ved ulike, eksisterende modeller for fagopplæring for voksne innvandrere?

Hovedkonklusjon

En hovedkonklusjon er at det ser ut til å være flere avgjørende faktorer som må spille sammen i en god modell:

  • grundige inntaksprosedyrer
  • gode metoder for språk- og læringsstøtte underveis
  • forpliktende forhåndsavtaler med arbeidslivet
  • veksling mellom skole og læretid
  • støtte til livsopphold
Attraktive for læreplasser

Forskerne fant også blant annet at voksne innvandrere i disse tiltakene ser ut til å være attraktive for læreplasser i bedrift. Svært mange av modellene fører til fagbrev som helsefagarbeider. Rapporten peker på at innenfor helsefagarbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er det vanskeligere å få jobb etter endt utdannelse enn innenfor andre utdanninger. Les mer.

Høring – læreplan i norsk, kort botid, vgo

Forslag til endring i bruk av læreplanen

Utdanningsdirektoratet foreslår at flere skal få muligheten til å få opplæring etter Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring. Saken er ute på høring, og høringsfristen er satt til 5.6.2017.

Obligatorisk å tilby opplæring etter læreplanen

Utdanningsdirektoratet foreslår at det gjøres obligatorisk for alle videregående skoler å tilby opplæring etter planen, men det skal fortsatt være frivillig for elevene å benytte retten til å følge den.

Justering av botidskravene

I høringen ber direktoratet om høringsinstansenes syn på en justering av hvordan kort botid bør beregnes, og konkret foreslås det at elever som på grunn av utvidet opplæringstid i videregående opplæring ikke lenger oppfyller vilkåret om kortere enn 6 års botid likevel, på gitte vilkår, skal kunne følge læreplanen.

Også voksne og privatister

Utdanningsdirektoratet foreslår også, på gitte vilkår, at voksne i videregående opplæring særskilt organisert for dem og privatister skal kunne følge læreplanen.

Åpen høring

Høringen er åpen for alle, mer informasjon er å finne på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Flerspråklighet er en ressurs – ikke et problem

Gratulerer med den internasjonale morsmålsdagen i dag, 21. februar!

­

På NAFOs nettsider finnes det mange ressurser om morsmål og om flerspråklighet. Blant annet kan du se et foredrag med førsteamanuensis emerita Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen, begge MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.

­

Se foredrag

Foredraget tar utgangspunkt i myter som finnes om flerspråklighet. Foredragsholderne påpeker at seiglivede myter om språk er en stor hindring for en god språkutvikling for flerspråklige barn.

Hva sier forskningen, og hvordan kan barnehagen legge til rette for å støtte flerspråklige barns språktilegnelse?

Se foredraget her.
Last ned presentasjonen her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord