Skole-hjem-samarbeid på videregående trinn

Produsert av Snøball film for NAFO i 2011
Lærere:Lani Lunde, Fylkeskommunens rådgiver mot ungdomsskolen
Hege Burud Skjølsvold kontaktlærer, Stømmen VGS
Ingeborg Lundsvoll, prosjektleder
Lengde: 10.56

 
Strømmen videregående skole er en yrkesfaglig videregående skole i Akershus. I perioden 2009-2011 deltok skolen i et NAFO-prosjekt om å utvikle modeller for skole-hjem-samarbeid på skoler med mange minoritetsfamilier.

Strømmen videregående skole innledet mai 2007 et samarbeid med Seksjon etterutdanning ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse på Østlandet (R-BUP) og Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MiR) på Nedre Romerike. Formålet med samarbeidet var å redusere bortvalg av videregående opplæring blant minoritetselever. Som ledd i dette arbeidet ble foreldrene til ungdommer i skolens innføringsklasser involvert.

Skolen utviklet en modell der elevene blir invitert sammen med sine foresatte til et individuelt møte med kontaktlærer første skoledag. Der blir det informert om skolens plan for samarbeid med hjemmet. Det blir holdt tre foreldremøter i løpet av skoleåret ved siden av det løpende uformelle samarbeidet. Minoritetsspråklige ressurspersoner i et lokalt nettverk på Nedre Romerike (MiR) bidrar med å oversette det som blir sagt på møtene om det er nødvendig, og de deltar som diskusjonspartnere med egne erfaringer som innvandrere og som deltakere i norsk arbeidsliv. For at dette skal fremme myndiggjøring, er det viktig at innholdet i møtene tar utgangspunkt i foresattes behov. Elevene inviteres også med på foreldremøtene.

I prosjektet ønsket Strømmen videregående skole å benytte erfaring fra skole – hjem samarbeidet i innføringsklassene til å videreutvikle samarbeidet med foresatte til alle elever i skolens Vg1-klasser. For å skaffe erfaringer med innhold og organisering av en omfattende omlegging av oppstart av skoleåret, ble det iverksatt et pilotprosjekt. Tre av skolens 16 Vg1- klasser fikk en alternativ oppstart av skoleåret på samme måte som beskrevet for AMS – klassene, og de hadde et spesielt fokus på samarbeid med hjemmet gjennom hele skoleåret. Parallelt ble det utviklet et foreldrekurs om videregående opplæring for minoritetsspråklige foresatte. Invitasjon til første skoledag og skolens pedagogiske grunnlagsdokument ble dessuten oversatt til ti ulike språk.

I filmen får vi først se bilder fra et kurs for foreldre om utdanningsvalg i videregående opplæring som Akershus fylkeskommune har utarbeidet. Der informeres flerspråklige foreldre om det norske skolesystemet slik at de kan være med på å veilede sine barn når de skal velge programområde. Kurset er oversatt til fem språk, og det inneholder bl. a. caseoppgaver som er laget i samarbeid med MiR. Oppgavene skal illustrere hvilke muligheter som ligger i utdanningssystemet.

Videre viser filmen et eksempel på en startsamtale første skoledag mellom en elev med sin mor og elevens kontaktlærer der bl a. forventninger og eventuelle særskilte behov blir tatt opp. Målsettingen er å skape en god relasjon mellom skole og hjem fra starten av, og dermed åpne for et fruktbart samspill mellom partene.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord