Grunnskole

Elever møter den norske grunnskolen med ulike forutsetninger.
Minoritetsspråklige elever som ikke behersker norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringa i skolen har rett til særskilt språkopplæring, i følge §2-8 i opplæringsloven.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, ulike arbeidsmåter og eksempler på god praksis. Sidene henvender seg til både skoler, skoleeiere og skolemyndigheter. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Informasjon om skolemiljø på mange språk

Regelverk om skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing.

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Fra 1. august er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljøet der det kommer klart fram at skolene plikter å informere elever og foreldre/foresatte om rettigheter om skolemiljø. I den forbindelse har Utdanningsdirektoratet laget et skriv som er oversatt til mange språk. Her er det informasjon til elever og foreldre om hvilke rettigheter de har, og hva man kan gjøre hvis en elev blir mobbet, plaget eller ikke har det bra.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider:

Stipend til minoritetsspråklege lærarar

Utlysing for studieåret 2018/2019

Det er mogleg for minoritetsspråklege lærarar å få stipend for studium som gir formell kompetanse for undervisning i skulen. Utdanningsdirektoratet (Udir) forvaltar stipendordninga i samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Skuleeigar vurderer søknadene ut frå eige behov og sender tilråding til Udir. NAFO har det faglege ansvaret for ordninga.

Målgruppe

Målgruppa for stipendordninga er lærarar som ønskjer å starte opp eller vidareføre utdanning for å få godkjent formell kompetanse for undervisning i skulen, og som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.

Kva for studium gjeld ordninga for?

Stipend kan bli innvilga for å gjennomføre studium som kan inngå i lærarutdanning som tilfredsstiller krav for tilsetting i undervisningsstilling – det vil seie heile eller delar av alle typar lærarutdanning ved norske høgskular og universitet. Stipendordninga omfattar derimot ikkje påbygging på allereie godkjent lærarutdanning i Noreg, bortsett frå påbygging av tospråkleg faglærarutdanning.

Storleiken på stipendet og skattereglar

Kvart stipend er på kr 100 000 for 60 studiepoeng eller kr 50 000 for 30 studiepoeng. Stipendet er personleg og i utgangspunktet skattepliktig.

Korleis søke?

Personar som stipendordninga gjeld for, må levere søknad til rektor, som sender søknaden vidare til skuleeigar (kommunen, fylkeskommunen, statleg eller privat skule) innan 15. mars 2018.

Det er skuleeigar som prioriterer og innstiller søkarar og sender søknad via elektronisk skjema til Utdanningsdirektoratet (lenke til søknadsskjema kjem på NAFO si nettside).

Søknadsfristar

15. mars 2018: Frist for leiinga ved skulen til å sende søknad til skuleeigar.
15. april 2018: Frist for skuleeigar til å sende elektronisk søknad med innstillingar til Udir.

Har du spørsmål om stipendordninga?

Kontaktperson på NAFO: Kristin.Lund@hioa.no.

Ved konkrete spørsmål om studium, ta kontakt med dei enkelte studiestadene.

Viktige dokument

Utlysning 2018
Søknadsskjema 2018

To ledige faste stillinger

Har du mastergrad i norsk som andrespråk, migrasjonspedagogikk, flerkulturell pedagogikk eller spesialpedagogikk? NAFO har nå to ledige faste stillinger. Til de nye stillingene vil det blant annet ligge arbeid med prosjektet Fleksibel opplæring og kompetanseheving av PPT.

Tiltredelse så snart som mulig, senest 1. august.
Søknadsfrist 1.mars.

Norsk som andrespråk

Har du mastergrad i norsk som andrespråk og erfaring fra arbeid med digitale flerspråklige læringsressurser? Vi trenger en rådgiver/seniorrådgiver til vårt team som blant annet skal jobbe med pilotprosjektet Fleksibel opplæring – tospråklig, nettbasert fagopplæring i matematikk og naturfag.

Les mer og søk på stillingen:

Variert og spennende faglig stilling – Norsk som andrespråk

Norsk som andrespråk, migrasjonsped., flerkulturell ped. eller spes.ped.

Vi trenger en rådgiver/seniorrådgiver til vårt team som blant annet skal jobbe med kompetanseheving av ansatte i PPT og pilotprosjektet Fleksibel opplæring – tospråklig, nettbasert fagopplæring i matematikk og naturfag. Vi søker deg som har høgskole/universitetsutdanning på masternivå i norsk som andrespråk, migrasjonspedagogikk, flerkulturell pedagogikk eller spesialpedagogikk. En kombinasjon av spesialpedagogikk og en av de andre utdanningene er en fordel.

Les mer og søk på stillingen:

Variert og spennende faglig stilling – Norsk som andrespråk, migrasjonsped., flerkulturell ped. eller spes.ped.

Aktuelle studietilbod

Foto: John Hughes/HiOA (OsloMet)

Studietilbod i norsk som andrespråk og fleirspråkleg pedagogikk

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod knytt til norsk som andrespråk og fleirspråklegheit i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom.

Gå til oversikta over studietilbod her.

For nokre av studia er søknadsfristen allereie 1. mars.

Du finn meir om vidareutdanning i andrespråkspedagogikk og språkutvikling / språklæring for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Fleire av studietilboda er knytt til Kompetanse for kvalitet.

Samefolkets dag 6. februar

NAFO gratulerer med samefolkets dag i dag! På denne dagen i 1917 ble det første landsmøtet som samlet samer fra Norge og Sverige avholdt i Trondheim.

Ressurser til bruk i undervisning:
  • Samefolkets dag – tospråklige undervisningsopplegg: Tema Morsmål har laget tospråklige undervisningsopplegg om samefolkets dag for 4.-7. trinn på 12 forskjellige språk. Her finner du tekster, oppgaver, filmer, digital oppgave og nyttige nettsider.
  • minstemme.no: Her finner du blant annet artikler, videoer, oppgaver og quizer om samefolket.
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord