Informasjon om skolemiljø på mange språk

Regelverk om skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing.

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Fra 1. august er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljøet der det kommer klart fram at skolene plikter å informere elever og foreldre/foresatte om rettigheter om skolemiljø. I den forbindelse har Utdanningsdirektoratet laget et skriv som er oversatt til mange språk. Her er det informasjon til elever og foreldre om hvilke rettigheter de har, og hva man kan gjøre hvis en elev blir mobbet, plaget eller ikke har det bra.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider:

Aktuelle studietilbod

Foto: John Hughes/HiOA (OsloMet)

Studietilbod i norsk som andrespråk og fleirspråkleg pedagogikk

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod knytt til norsk som andrespråk og fleirspråklegheit i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom.

Gå til oversikta over studietilbod her.

Du finn meir om vidareutdanning i andrespråkspedagogikk og språkutvikling / språklæring for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Fleire av studietilboda er knytt til Kompetanse for kvalitet.

Samefolkets dag 6. februar

NAFO gratulerer med samefolkets dag i dag! På denne dagen i 1917 ble det første landsmøtet som samlet samer fra Norge og Sverige avholdt i Trondheim.

Ressurser til bruk i undervisning:
  • Samefolkets dag – tospråklige undervisningsopplegg: Tema Morsmål har laget tospråklige undervisningsopplegg om samefolkets dag for 4.-7. trinn på 12 forskjellige språk. Her finner du tekster, oppgaver, filmer, digital oppgave og nyttige nettsider.
  • minstemme.no: Her finner du blant annet artikler, videoer, oppgaver og quizer om samefolket.

Fleksibel opplæring blir videreført i to år

Fra venstre: John Sium, Amer Ayoub og Sid Omar Ahmed, tre av nettlærerne i prosjektet.

Tospråklig fagopplæring på nett

I prosjektet Fleksibel opplæring prøver vi ut hvordan man kan tilby tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger. Prosjektet startet opp i januar 2017 som et utviklingsprosjekt, og det er nå bestemt at prosjektet videreføres i en toårig pilot i skoleårene 2018/19 og 2019/20. I utprøvingsperioden har vi tilbudt tospråklig fagopplæring på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag. På bakgrunn av et høyt elevantall med arabisk som morsmål har vi nå ansatt en ekstra nettlærer, Amer Ayoub, i prosjektet.

Målgruppe

Hovedmålgruppen i prosjektet er elever som går i 8. og 9. trinn, enten i ordinær opplæring eller innføringstilbud, som har behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag. I tillegg kan elever i innføringstilbud i videregående opplæring, for eksempel i kombinasjonsklasse, og deltakere i grunnskole for voksne være aktuelle deltakere i prosjektet.

Se film om prosjektet: Tapping into the knowledge of newly arrived students – Norway

Et samarbeidsprosjekt

I prosjektet har vi samarbeidet tett med Senter for IKT i utdanningen. Vi bruker samme læringsplattform som Den virtuelle matematikksskolen og mye av det samme innholdet. I tillegg har vi samarbeidet med Naturfagsenteret og Matematikksenteret med utvikling av ordlister som gir enkle forklaringer på sentrale fagbegreper innenfor matematikk og naturfag på fire språk. Ordlistene er blitt laget med bistand fra Språkrådet.

Eksempler på læringsressurser i prosjektet

Elevene som er med i prosjektet får tilgang til en plattform med tospråklige læringsressurser og har mulighet til å få undervisning av en tospråklig nettlærer. De tospråklige læringsressursene består blant annet av undervisningsvideoer, tekster, oppgaver og ordlister. Ressursene brukes både av de stedlige lærerne og av nettlærerne når de har sin sanntidsundervisning.

I plattformen er det ordlister koblet til tekstene slik at du kan trykke på markerte ord i tekstene og få opp ordforklaringer.

Pilotering

Fra skoleåret 2018/19 vil prosjektet gå over i en piloteringsperiode, og i den forbindelse vil vi åpne for at flere kommuner/skoleeiere kan delta i prosjektet. Skoleeier eller skoleleder som ønsker å være med å pilotere, kan ta kontakt med prosjektleder Marit Lunde på epost: marit.lunde@hioa.no

Kriterier for å kunne delta i prosjektet
  • For at en kommune/skoleeier skal kunne bli med i prosjektet, må i utgangspunktet elever i 8. og/eller 9. trinn med vedtak om tospråklig fagopplæring delta. I tillegg kan elever i innføringstilbud i vgo og/eller deltakere i grunnskole for voksne med behov for tospråklig fagopplæring i samme område (kommune) delta.
  • Kommunen må ha forsøkt å få tak i tospråklige lærere uten å lykkes i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja). Kommunen kan bare melde på elever i de språkene de ikke har tospråklig lærer i.
  • Kommunen må være Feide-kommune.

Den internasjonale Holocaustdagen

27. januar er en internasjonal minnedag for Holocaust. Dette ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2005. Å markere Holocaustdagen gir skoler anledning til å tematisere rasismens og antisemittismens ytterste konsekvenser. Flere nettsteder har gode forslag til hvordan skoler kan markere dagen og arbeide med temaet i undervisningen.

Undervisningsressurser fra HL-senteret

HL-senterets nettside (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) ligger det tips til undervisningsmateriell til skoler som skal markere Holocaust-dagen.

For å spre kunnskap og gi grunnlag for refleksjon om temaet Holocaust i Norge har HL-senteret utviklet et interaktivt kart. Kartet viser et utvalg personer som utførte, ble utsatt for eller på andre måter var involvert i aksjonen mot de norske jødene.

Antisemittisme – før og nå

Jødisk Museum i Oslo har utviklet nettressursen «Antisemittisme – før og nå» for undervisning på ungdomstrinnet og videregående. Nettressursen inneholder fagtekster, oppgaver, intervjuer med faghistorikere og med norsk-jødisk ungdom. Tre overordnede temaer går igjen i alle fagtekstene. For det første redegjøres det for hvordan de antisemittiske forestillinger har kommet til uttrykk i ulike faser. For det andre diskuteres de samfunnsmessige forholdene som har bidratt til å styrke eller svekke omfanget av antijødiske holdninger og handlinger. For det tredje tar nettressursen for seg antisemittismens virkninger. «Antisemittisme – før og nå» tilbyr elever og lærere en grundig, oversiktlig og forskningsbasert framstilling av antisemittisme som historisk og nåtidig fenomen.

Aldri mer 22. juli

Antirasistisk senters nettsted Aldri mer 22. juli informerer og sprer kunnskap i håp om å bidra til at et slik terrorangrep som fant sted i Norge i 2011, ikke skal skje igjen. Til både ungdomstrinn og videregående skole ligger det korte tekster og drøftingsoppgaver. Under hovedområdet Lær av historien finner du blant annet et undervisningsopplegg om Holocaust. Her møter vi blant annet en mann som overlevde Holocaust som forteller om hvordan han ble en fri mann.

Min stemme

minstemme.no finner du artikler og undervisningsopplegg om blant annet Holocaust. Du finner også undervisningsressurser knyttet til nasjonale minoriteter, deriblant jødene og rom. Flere av ressursene på minstemme.no er utarbeidet av NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Du finner også filmer der ungdom fra nasjonale minoriteter samtaler om temaer som identitet, diskriminering og hva det vil si å være minoritet i Norge i dag. Det er utarbeidet oppgaver og refleksjonsspørsmål til filmene.

Ressurser utarbeidet av NAFO
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord