Kompetanseheving

NAFO er i gang med å utvikle nettbaserte kompetansehevingskurs for barnehage og skole. Målgruppen er barnehagepersonale og lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

Det er lagt opp til en barnehage- og skolebasert kompetanseheving der hele personalet deltar. Kursene vil ta for seg ulike temaer med kortere introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, miniforelesninger, fordypningsartikler, filmer og oppgaver/tips til praksis. Innholdet til kursene legges ut fortløpende.
 

Nettbasert kompetanseheving

KOMPASS 5

NAFO er i gang med å utvikle nettbaserte kompetansehevingskurs for barnehage og skole. Det første temaet for barnehage er nå klart, Flerspråklighet i barnehagen. For skole er det foreløpig utarbeidet to kurs, Språkutviklende undervisning og Ordforråd. Kursene legger opp til en kompetanseheving der hele personalet deltar.
 

For barnehage

Temaet Flerspråklighet i barnehagen handler om hvordan barn tilegner seg flere språk, og hvordan barnehagen kan ivareta barns språklige utvikling på både morsmål og norsk. Ved å gå gjennom dette temaet først legges et godt grunnlag for å arbeide videre med andre temaer. Flerspråklighet i barnehagen inneholder fordypningsartikler, forelesninger på nett, filmsnutter, refleksjonsspørsmål og tips til praksis.
 

Flere temaer

Flere temaer for barnehage vil bli lagt ut etter hvert som de er ferdige:

 • Språk i lek og aktivitet
 • Samtale
 • Barnelitteratur og fortellinger
 • Sanger, rim og regler

Gå til kompetansehevingskurs for barnehager her.
 

For skole

Det er foreløpig to temaer klare for skole, Språkutviklende undervisning og Ordforråd. Begge kursene handler om hvordan man kan tilrettelegge for elever som ikke har norsk som morsmål i den ordinære undervisningen. Kursene egner seg for personale både i grunnskole og videregående.

Gå til kompetansehevingskurs for skole her.

Tema Morsmål-konferanse 24. – 25. november 2016

tema-morsmal-konferanse-2016

NAFO har gleden av å invitere til den 5. Tema Morsmål-konferansen 24. – 25. november 2016 på Quality Airport Hotel Stavanger (Sola). Målgruppe for konferansen er tospråklige lærere, morsmålslærere, tospråklige barnehagelærere og assistenter som underviser i og arbeider med et av følgende språk: Arabisk, dari, persisk, kurdisk sorani, litauisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai, tigrinja.

Vi har plass til ca. 200 deltakere. Offentlig ansatte vil bli foretrukket. Konferansen er gratis for de som deltar begge dager. De som kun ønsker å delta på dag 1 eller dag 2 må betale kr.515,- til hotellet. Deltagerne må selv dekke reiseutgifter.
Meld dere på i god tid. Av erfaring vet vi at det kan bli mange som ønsker å være med på dette!

Program og påmelding finner du her.

Gratis kurs for tospråklige lærere

Gutter med skolebøker

Gratis kurs for tospråklige lærere
NAFO ser behovet for kompetansehevning av tospråklige lærere i alle kommuner og tilbyr derfor gratis kurs om tospråklig opplæring og samarbeid om dette. Kurset må bestilles av hver enkel kommune. Det er gratis, men reiseutgifter og eventuelt opphold til kursansvarlige dekkes av kommunen som bestiller kurset.

Felles kursdag i kommunen
Skolene i hver kommune samarbeider om kurset slik at alle tospråklige lærere i kommunen får mulighet å delta. Kommunen samler i tilfelle alle sine tospråklige lærere på en kursdag der det blir både faglig innlegg fra NAFO og diskusjoner rundt følgende tema:

 • Introduksjon med fordypning av begreps- og ordavklaringer
 • Presentasjon av NAFO og nettstedet Tema Morsmål
 • Tospråklige læreres situasjon i skolen
 • Opplæringsloven
 • Morsmålets betydning
 • Tospråklig opplæring (Trekantsamarbeid)
 • Læreplan i morsmål for språklige minoriteter
 • Læreplan i grunnleggende norsk
 • Veiledninger og kartleggingsverktøy

Kontakt Saleh Mousavi. E-mail: saleh.mousavi@hioa.no

Kompetanseheving i alle fylker høsten 2016

SYKKEL

I forbindelse med det økte antall flyktninger som har kommet til Norge, arrangerer Utdanningsdirektoratet høsten 2016 fylkesvise samlinger for å støtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid på opplæringsområdet.

Flere målgrupper
Det vil bli heldagssamlinger i alle fylker, og målgrupper er skoleledere og lærere i kommuner og fylkeskommuner hvor det enten er barn og unge i mottak, eller barn og unge som bosettes. PPT, ansatte på mottak og skolehelsetjenesten er også invitert.

Flere temaer
På samlingene forsøker man å definere hvem flyktningbarna og –ungdommen er. Videre ser man på hva regelverket sier om hvilke rettigheter de har til opplæring og hvordan innføringstilbud kan organiseres. Egne bolker er viet til temaene eleven som andrespråksinnlærer, skole-hjemsamarbeid og inkludering og fellesskap, og til slutt blir det en gjennomgang av noe av den informasjonen og de ressursene som finnes på nett.

Mange bidragsytere
På samlingene blir det innlegg fra fylkesmannsembetene, fagfolk fra ulike universitets- og høgskolemiljøer, Læringsmiljøsenteret, Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) og NAFO.

Påmelding
Samlingene er gratis. Påmeldingen skjer via Utdanningsdirektoratets nettsider. Påmeldingsfristene varierer fra fylke til fylke. Første frist er mandag 22. august.
Informasjon om program, tidspunkter og påmeldingsfrister finnes her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord