Introduksjon – språk i lek og aktivitet

 
 

Temaet Språk i lek og aktivitet handler om hvordan barn kan få tilgang til språklige aktiviteter gjennom vennskap og deltakelse i lek med andre barn. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2011) understreker lekens viktige og sentrale rolle i barnehagen i flere sammenhenger, blant annet under kapittel 1 s.16, Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver:

Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek, og leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling.

Det er en fordel om personalet har gjennomgått det overordnede temaet Flerspråklighet i barnehagen i forkant av arbeid med dette temaet.

Hva inneholder temaet?

Artikkel
Artikkelen Språk i lek og aktivitet – flerspråklighet i barnehagen handler om barnehagens arbeid med å gi alle barn muligheter til å ta del i lek og aktiviteter, hvordan deltakelse i lek kan bidra til å utvikle barns språkferdigheter, og hvordan de ansatte i barnehagen kan støtte opp om dette.

Det er laget refleksjonsspørsmål til artikkelen som kan brukes som utgangspunkt for både egenrefleksjon og for diskusjon i personalgruppa.

Filmer
Her finner dere to korte filmer som kan være et fint utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa: Inkluderende lekemiljø og Skal vi leke butikk.

I praksis
Under fanen I praksis finner dere forslag til hvordan pedagogen kan observere barnegruppa med tanke på å få en bedre oversikt over om alle barna er inkludert i lek og vennskapsrelasjoner. Her finner dere også refleksjonsspørsmål og en hjelp til å vurdere eget språkarbeid.

Videre er det en introduksjon til hvordan barnehagen kan jobbe med å lage egne praksisfortellinger. Praksisfortellinger kan være et godt utgangspunkt for refleksjon og vurdering i forbindelse med barnehagens arbeid med lek.

Hvordan jobbe med temaet i barnehagen?

Ved at barnehagens ledelse setter av tid på personalemøter og avdelings-/basemøter, vil hele personalet få mulighet til å bli involvert i kompetansehevingskurset om lek. Det kan være nyttig å sette opp en plan for progresjon.
Under har vi laget noen forslag til hvordan barnehagen kan arbeide med temaet.

Individuelt

  • Lese artikkelen eller avsnitt fra artikkelen Språk i lek og aktivitet – flerspråklighet i barnehagen og svare på refleksjonsspørsmålene som forberedelse til avdelings-/basemøte
  • Skrive ned en praksisfortelling som berører temaet

Avdelings-/basemøter

  • Diskutere refleksjonsspørsmålene og bli enige om et viktig satsingsområde for avdelingen/basen framover
  • Dele praksisfortellinger og stille hverandre refleksjonsspørsmål til fortellingene
  • Diskutere observasjoner av barnegruppa i lek

Personalmøter

  • Fortelle hverandre om de ulike avdelingenes/basenes satsingsområder
  • Se filmene om lek
  • Diskutere refleksjonsspørsmålene til filmene i grupper
  • Sammenfatte hvilke konsekvenser diskusjonene har for barnehagens videre arbeid
Gutt balanserer på klatrestativ

Gutt bygger lego
Legolek

To jenter klatrer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord