Mandat

Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 25.11.2010

Formål

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring skal bidra til at flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i barnehagen og grunnopplæringen. Senteret skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i opplæringstilbudet til minoritetsspråklige og i arbeidet med å utvikle inkluderende, flerkulturelle læringsfelleskap i barnehagen og grunnopplæringen.

Oppgaver

  • Implementering og bruk av Læreplanverket, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og nasjonale satsinger, bl.a. innenfor kvalitetsutvikling, vurdering og kompetanseutvikling, skal være sentralt i arbeidet ved senteret.
  • Virksomheten skal være knyttet til de overordnede målene i sektoren i et langsiktig perspektiv.
  • Senteret er et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter og for flerkulturell opplæring i barnehage og grunnopplæring. Virksomheten skal være landsdekkende. Den faglige virksomheten skal være kunnskaps- og forskningsbasert, og senteret skal drive målrettet formidling om resultater fra forskning og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde. Formidlingen skal i hovedsak være nettbasert og skal støtte skoler og skoleeiere med kunnskapsbasert materiale om god praksis. Senteret skal ha kontakt med relevante nasjonale fagmiljøer og være orientert om internasjonal utvikling.
  • Senteret skal ta initiativ til og bidra til å gjennomføre kvalitetsutviklingstiltak knyttet til fagdidaktisk virksomhet i samarbeid med skoleeiere og UH-sektoren/ lærerutdanningen. Senteret skal bistå høgskoler og universiteter i deres innsats for å realisere nasjonale satsinger som fremmer kompetanseutvikling i grunnopplæringen.
  • Senteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innen sitt ansvarsområde.
  • Senteret skal være en ressurs og samarbeidspart for de andre nasjonale sentrene, UH-sektoren/lærerutdanningen og andre nasjonale aktører i arbeidet med å ivareta mangfold og flerkulturell opplæring.
  • Senteret kan påta seg eksternt finansiert virksomhet, inklusiv forskning, innenfor mandatet for senteret. Men forskningsvirksomheten skal ikke finansieres gjennom senterets grunnbevilgning.

Målgrupper

Lærere, skoleledere, PPT, barnehagemyndighet, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene er de sentrale målgruppene for virksomheten. Senteret skal bistå UH-sektoren/lærerutdanningsinstitusjonene i arbeidet med satsinger på kompetanseutvikling.

Organisering

Ansvaret for den faglige styringen og oppfølgingen er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. Senteret er administrativt lagt til Høgskolen i Oslo og Akershus med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 1-4 fjerde ledd. Gjennom en egen samarbeidsavtale skal Høgskolen med sin administrative tilrettelegging bidra til at senteret virkeliggjør sitt mandat og utfører sine oppdrag.

Senteret skal ledes av en senterleder med faglig og administrativt ansvar for virksomheten. Senteret kan oppnevne en faglig referansegruppe som kan gi råd og støtte til senterlederen i realiseringen av mandat og årlige oppdragsbrev.

Referansegruppen kan også gi råd om faglige og didaktiske spørsmål innen opplæringen av språklige minoriteter og innen utviklingen av gode flerkulturelle læringsfellesskap.

Styring

Styringen av senteret skjer gjennom årlige oppdragsbrev. Det skal være styringsmøter to ganger i året, eventuelt flere ved behov. Senteret mottar årlig en grunntildeling fra Utdanningsdirektoratet for å utføre oppgaver som er beskrevet i mandatet og i oppdragsbrevet. Senteret kan få tildelt særskilte oppgaver som enten finansieres gjennom rammen av grunntildelingen eller gjennom tilleggsbevilgninger.

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2016 kan du lese her

Utdanningsdirektoratet skal godkjenne årsrapporten og regnskapet. Direktoratet skal videre godkjenne årsplan og budsjett for hvert år. Senteret må være forberedt på å utarbeide status- og situasjonsrapporter når Utdanningsdirektoratet ber om det. All kommunikasjon til nasjonale utdanningsmyndigheter skal gå via Utdanningsdirektoratet.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord