NAFOs nettverk

Nettverksbygging, utviklingsarbeid og kompetanseheving gjennom samarbeid i nettverk, er en arbeidsform NAFO benytter for å nå ut til ulike aktører i opplæringssystemet nasjonalt og internasjonalt. Gjennom nettverkene deles erfaringer, kompetanse og behov for utvikling av flerkulturell pedagogikk, antirasistisk arbeid, hjem-skolesamarbeid og opplæringen av barn, elever og voksne fra språklige minoriteter. NAFO har fylkesvise nettverk i alle landets fylker, nasjonale nettverk innenfor hvert opplæringsnivå, nettverk for barnehagemyndigheten og skoleeiernettverk på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. I tillegg deltar NAFO i nettverk med kompetansetilbydere og skolefaglige myndigheter i Norden og Europa.

Nasjonale senter

NAFO er et av 10 nasjonale sentre som på ulike satsingsområder har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen. Faglig styring og oppfølging av de nasjonale sentrene er delegert fra Kunnskaps­departementet til Utdanningsdirektoratet.
Lenke til alle de nasjonale senterne.

Fylkesvise nettverk

Fylkesvise nettverk (NAFO-hjul) er etablert i alle landets fylker. I dette samarbeidsnettverket inngår Fylkesmannens opplæringsavdeling, barnehagemyndigheten, skoleeiere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, lærerutdannere (UH-sektoren) og fokusbarnehager og –skoler på alle nivåer. Nettverket møtes en gang per år. Innhold på møtene er kompetanseheving, erfaringsspredning, samarbeidsprosjekter og diskusjon om spredning av kompetanse i de respektive fylkene.

Se oversikt over alle fokusvirksomheter fordelt på fylker.

Nasjonale nettverk for hvert nivå

NAFO arrangerer fokustreff årlig for nettverkene på de ulike nivåene i opplæringssystemet. Da samles skoler eller barnehager fra alle fylker til fagdag på Høgskolen i Oslo og Akershus. På disse samlingene er innholdet spesielt beregnet på det enkelte opplæringsnivå, og innledere er ressurspersoner fra UH-sektoren, forskere, NAFO og fokusvirksomheter. Se oversikt over fokusvirksomheter, les hvordan de presenterer seg selv og se og program og presentasjoner fra de siste fokustreffene her:
barnehage
grunnskole
videregående
voksenopplæring.

Nettverk for barnehagemyndigheten

NAFO etablerte nettverket i 2015 og inviterer til nettverkssamling for barnehagemyndigheten en gang i året. Nettverket har kommet i stand som følge av prosjektet, Kompetansetiltak for barnehagemyndigheten.

En av hensiktene med nettverket, er informasjonsspredning, erfaringsutveksling og kompetanseheving for administrativt ansatte i kommunene. På nettverkssamlingene diskuteres det aktuelle problemstillinger knyttet til nyere forskning, samt nasjonale, kommunale og fylkeskommunale føringer innenfor det flerkulturelle og flerspråklige området i barnehagene. Nettverket er åpent for alle kommunale myndigheter.

Se presentasjoner for samlingene.

Kommunalt skoleeiernettverk

I dette nettverket deltar representanter for grunnskoleeiere. Nettverket samles 1-2 ganger per år. Ulike kommuner er vertskap fra år til år, og samarbeider med NAFO om innhold og gjennomføring. En av hensiktene med nettverket er informasjonsspredning, erfaringsutveksling og kompetanseheving for administrativt ansatte i kommunene, med fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap. På nettverkssamlingene diskuteres aktuelle problemstillinger knyttet til nasjonale, kommunale og fylkeskommunale føringer innenfor opplæringen av minoritetsspråklige elever.
Se program og presentasjoner fra samlinger de siste årene her.

Fylkeskommunalt skoleeiernettverk

I dette nettverket deltar representanter for skoleeiernivået i fylkeskommunene (den videregående opplæringen). Nettverket møtes 1-2 ganger per år. Nettverket har spesielt fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap i den videregående skolen. På nettverksmøtene diskuteres aktuelle problemstillinger og forståelse av lovverk og føringer innenfor opplæringen av minoritetsspråklige elever.
Se program og presentasjoner fra samlinger de siste årene her.

Nettverk for universiteter/høgskoler og fylkesmenn

Nettverk for universiteter/høgskoler og fylkesmenn i forbindelse med samarbeid om NAFOs tiltak og prosjekter for barnehager. Nettverket møtes ca. en gang i året. Se program og presentasjoner fra nettverkssamlingene.

Nordisk nettverk

Nordisk nettverk er et samarbeidsnettverk mellom NAFO og søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) og Professionshøjskolen UCC. Sentrene møtes årlig og deler informasjon og erfaringer om forskning og pedagogisk praksis innenfor feltet opplæring av flerspråklige barn, elever og voksne. Sentrene har også samarbeid om kompetanseheving av pedagogisk personale på dette området i de tre landene.

Flerspråklighet i Norden (FLIN)

SIUNettverket Flerspråklighet i Norden (FLIN) ble etablert 2013. Vedtektene sier at nettverket «utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv skal skapa tilfällen till utbyte av kunnskaper och erfarenheter inom området flerspråkligas språk- og kunnskapsutveckling för aktörer på kommunal, regional och statlig nivå i Norden.

Deltakere
Nettverket består av Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Universitetet i Agder, Institutionen för svenska språket (Göteborg universitet), Center för skolutveckling (Göteborg stad), Grundskoleförvaltningen i Malmø stad, Malmö högskola, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (Stockholm universitet), Utbildningsförvaltningen i Stockholm, Universitetet i Helsinki, Jyväskylä universitet, Utbildningsverket i Helsinki, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)(Københavns universitet), Professionshøjskolen UCC (København), De Danske Sprogcentre og NAFO.

Nettverkets interesseområder
I nettverket tas det opp språkpolitiske spørsmål som omfatter flerspråklige barn, ungdommer og voksne, utvikling av pedagogisk praksis innrettet mot flerspråklige barn, ungdommer og voksne, samt utvikling av forskning rettet mot flerspråklige barn, ungdommer og voksne

Nettverkets arbeidsmåte
Det er en ambulerende ledelse mellom de deltagende organisasjonene. Den organisasjon som er vert for en nettverkssamling, innehar også lederskapet. Nettverket har samling en gang i året. Det fokuseres på ett tema hver gang, og det blir gjennomført studiebesøk. I tillegg arrangerer nettverket konferanser og seminarer med ulikt innhold. I 2014 hadde NAFO hovedansvaret for konferansen “IKT og flerspråklighet i Norden” som ble avholdt i Oslo.

SIRIUS

SiriusSirius (The European Policy Network on the Education of Children and Young People with a Migrant Background) ble opprettet i 2012 etter initiativ fra EU-kommisjonen, og i de første årene ble arbeidet i organisasjonen finansiert av EUs Lifelong Learning Programme.

Målsetting
Nettverket ble etablert for å fremme utviklingen av nasjonenes og EUs politikk på området opplæring av minoritetsspråklige barn og unge, og arbeidet skal være basert på forskning og erfaringer fra praksisfeltet. Nettverket skal også være en plattform for samarbeid mellom beslutningstakere, interesseorganisasjoner, forskere og praktikere innenfor området opplæring av barn og unge med minoritetsbakgrunn, og det skal legges til rette for utveksling av ideer og overføring av informasjon mellom deltakerne.

Sirius i dag
I 2017 ble Sirius omgjort til en såkalt international non-profit making association (Association internationale sans but lucratif) med sekretariat i Brussel.

Sirius har nå 31 medlemsorganisasjoner i 18 land. NAFO og Høgskolen i Østfold deltar i nettverket fra Norge som fullverdige medlemmer. Det samme gjør Don Bosco International, European Parents Association (EPA), Network of Education Policy Centers (NEPC), The European Students’ Union (ESU), The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU), The Migration Policy Group (MPG), Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) (University of Antwerp, Belgia), Multi Kulti Collective (MKC) (Bulgaria), Praxis Centre for Policy Studies (Estland), The University of Lapland (Finland), Hellenic Association for Intercultural Education – HAIE (Hellas), New Communities Partnership (NCP) (Irland), Forum for Freedom in Education (Kroatia), Public Policy and Management Institute (PPMI) (Litauen), RISBO (Erasmus University Rotterdam, Nederland), The Centre for Research and Intervention in Education (CIIE), (University of Porto, Porugal), Educational Research Institute (ERI) – Pegoski Institute (Slovenia), Associació de mestres Rosa Sensat (Barcelona, Spania), African & Caribbean Diversity (Storbritannia), Fryshuset (Sverige) og European Forum for Migration Studies – EFMS (University of Bamberg, Tyskland)

Les mer om SIRIUS her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord