NAFOs nettverk

Nettverksbygging, utviklingsarbeid og kompetanseheving gjennom samarbeid i nettverk, er en arbeidsform NAFO benytter for å nå ut til ulike aktører i opplæringssystemet nasjonalt og internasjonalt. Gjennom nettverkene deles erfaringer, kompetanse og behov for utvikling av flerkulturell pedagogikk, antirasistisk arbeid, hjem-skolesamarbeid og opplæringen av barn, elever og voksne fra språklige minoriteter. NAFO har fylkesvise nettverk i alle landets fylker, nasjonale nettverk innenfor hvert opplæringsnivå, nettverk for barnehagemyndigheten og skoleeiernettverk på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. I tillegg deltar NAFO i nettverk med kompetansetilbydere og skolefaglige myndigheter i Norden og Europa.

Nasjonale senter

NAFO er et av 10 nasjonale sentre som på ulike satsingsområder har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen. Faglig styring og oppfølging av de nasjonale sentrene er delegert fra Kunnskaps­departementet til Utdanningsdirektoratet.
Lenke til alle de nasjonale senterne.

Fylkesvise nettverk

Fylkesvise nettverk (NAFO-hjul) er etablert i alle landets fylker. I dette samarbeidsnettverket inngår Fylkesmannens opplæringsavdeling, barnehagemyndigheten, skoleeiere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, lærerutdannere (UH-sektoren) og fokusbarnehager og –skoler på alle nivåer. Nettverket møtes en gang per år. Innhold på møtene er kompetanseheving, erfaringsspredning, samarbeidsprosjekter og diskusjon om spredning av kompetanse i de respektive fylkene. Se oversikt over alle fokusvirksomheter fordelt på fylker her.

Nasjonale nettverk for hvert nivå

NAFO arrangerer fokustreff årlig for nettverkene på de ulike nivåene i opplæringssystemet. Da samles skoler eller barnehager fra alle fylker til fagdag på Høgskolen i Oslo og Akershus. På disse samlingene er innholdet spesielt beregnet på det enkelte opplæringsnivå, og innledere er ressurspersoner fra UH-sektoren, forskere, NAFO og fokusvirksomheter. Se oversikt over fokusvirksomheter, les hvordan de presenterer seg selv og se og program og presentasjoner fra de siste fokustreffene her:
barnehage
grunnskole
videregående
voksenopplæring.

Nettverk for barnehagemyndigheten

NAFO etablerte nettverket i 2015 og inviterer til nettverkssamling for barnehagemyndigheten en gang i året. Nettverket har kommet i stand som følge av prosjektet, Kompetansetiltak for barnehagemyndigheten.

En av hensiktene med nettverket, er informasjonsspredning, erfaringsutveksling og kompetanseheving for administrativt ansatte i kommunene. På nettverkssamlingene diskuteres det aktuelle problemstillinger knyttet til nyere forskning, samt nasjonale, kommunale og fylkeskommunale føringer innenfor det flerkulturelle og flerspråklige området i barnehagene. Nettverket er åpent for alle kommunale myndigheter.

Se presentasjoner for samlingene her.

Kommunalt skoleeiernettverk

I dette nettverket deltar representanter for grunnskoleeiere. Nettverket samles 1-2 ganger per år. Ulike kommuner er vertskap fra år til år, og samarbeider med NAFO om innhold og gjennomføring. En av hensiktene med nettverket er informasjonsspredning, erfaringsutveksling og kompetanseheving for administrativt ansatte i kommunene, med fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap. På nettverkssamlingene diskuteres aktuelle problemstillinger knyttet til nasjonale, kommunale og fylkeskommunale føringer innenfor opplæringen av minoritetsspråklige elever.
Se program og presentasjoner fra samlinger de siste årene her.

Fylkeskommunalt skoleeiernettverk

I dette nettverket deltar representanter for skoleeiernivået i fylkeskommunene (den videregående opplæringen). Nettverket møtes 1-2 ganger per år. Nettverket har spesielt fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap i den videregående skolen. På nettverksmøtene diskuteres aktuelle problemstillinger og forståelse av lovverk og føringer innenfor opplæringen av minoritetsspråklige elever.
Se program og presentasjoner fra samlinger de siste årene her.

Nettverk for universiteter/høgskoler og fylkesmenn

Nettverk for universiteter/høgskoler og fylkesmenn i forbindelse med samarbeid om NAFOs tiltak og prosjekter for barnehager. Nettverket møtes ca. en gang i året. Se program og presentasjoner fra nettverkssamlingene her.

Nordisk nettverk

Nordisk nettverk er et samarbeidsnettverk mellom NAFO og søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) og Professionshøjskolen UCC. Sentrene møtes årlig og deler informasjon og erfaringer om forskning og pedagogisk praksis innenfor feltet opplæring av flerspråklige barn, elever og voksne. Sentrene har også samarbeid om kompetanseheving av pedagogisk personale på dette området i de tre landene.

Flerspråklighet i Norden (FLIN)

SIUNettverket Flerspråklighet i Norden (FLIN) er resultat av en søknad om Nordplus Horisantal-midler til etablering av et Nordisk nettverk. Midlene ble innvilget i juni 2013 av SiU, og nettverket ble etablert på en samling i Helsinki 28.-30.8.2013. Nettverket består av: Voksenopplæringa i Trondheim kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningsdirektoratet, Nationellt centrum, Göteborg universitet, Center för skolutveckling Göteborg, Malmö högskola, Utbildningsförvaltningen Stockholm, Universitetet i Helsinki, Jyväskylä universitet, Utbildningsverket i Helsinki, CIP – Universitetet i København, (UCC) og NAFO.

Nettverkets interesseområder
Språkpolitiske spørsmål som omfatter flerspråklige barn, ungdommer og voksne. Utvikling av pedagogisk praksis innrettet mot flerspråklige barn, ungdommer og voksne, samt utvikling av forskning rettet mot flerspråklige barn, ungdommer og voksne

Nettverkets arbeidsmåte
Det er en ambulerende ledelse mellom de deltagende organisasjonene. Den organisasjon som er vert for en nettverkssamling innehar også lederskapet. Nettverket har samling en gang i året. På samlingene gjennomføres eventuelle foreslåtte studiebesøk. Ulike tema velges til hver gang, og ulike aktiviteter planlegges (konferanse, seminarer, prosjekt). Den første satsingen nettverket samarbeider om, er planlegging og gjennomføring av en konferanse med fokus på IKT og digitale læringsressurser i opplæringen av andrespråksinnlærere og barn og elever fra språklige minoriteter. Konferansen skal gjennomføres på Høgskolen i Oslo og Akershus to dager i uke 43 2014.

SIRIUS

SiriusSIRIUS er et europeisk nettverk som ble etablert i 2012 og gis midler og støttes av EUs Program for Livslang Læring. NAFO og Høgskolen i Østfold deltar i nettverket fra Norge. Andre europeiske land i nettverket er: Belgia, Italia, Estonia, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Nederland, Portugal, Romania, Spania, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Nettverket ble etablert for å fremme utviklingen av nasjonenes og EUs politikk på området opplæring av minoritetsspråklige barn og unge, og skal være basert på forskning og erfaringer fra praksisfeltet. Nettverket er en plattform for samarbeid mellom beslutningstakere, forskere og praktikere innenfor området opplæring av barn og unge med minoritetsbakgrunn. Nettverket søker å legge til rette for utveksling av ideer og overføring av informasjon. Les mer om SIRIUS her.
Brosjyre om Sirius kan lastes ned her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord