Videregående

I den flerkulturelle skolen er språklig og kulturelt mangfold en ressurs som kan benyttes til berikelse for alle. For NAFO er det en hovedoppgave fremme inkludering og medvirke til at alle elever får likeverdig opplæring. For å sikre at alle får likeverdig opplæring, må skolen tilby elevene som trenger det særskilt språkopplæring der de får undervisning tilpasset sine behov.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du alt fra pekere til lover, forskrifter og rundskriv til eksempler på god praksis.

Sidene henvender seg til lærere, skoleledere og andre skoleansatte, samt ansatte i fylkeskommunene og andre innenfor utdanningssektoren. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet!

Flerspråklighet er en ressurs – ikke et problem

Fagerlund
Gratulerer med den internasjonale morsmålsdagen i dag, 21. februar!

­

På NAFOs nettsider finnes det mange ressurser om morsmål og om flerspråklighet. Blant annet kan du se et foredrag med førsteamanuensis emerita Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen, begge MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.

­

Se foredrag

Foredraget tar utgangspunkt i myter som finnes om flerspråklighet. Foredragsholderne påpeker at seiglivede myter om språk er en stor hindring for en god språkutvikling for flerspråklige barn.

Hva sier forskningen, og hvordan kan barnehagen legge til rette for å støtte flerspråklige barns språktilegnelse?

Se foredraget her.
Last ned presentasjonen her.

Den internasjonale morsmålsdagen 21. februar

morsmålsdagen logo

Hvert år feires den internasjonale morsmålsdagen 21. februar. Barnehager, skoler og biblioteker over hele landet markerer dagen på ulike måter.
 

Bakgrunn

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) etablerte Den internasjonale morsmålsdagen i 1999, og den ble første gang feiret i 2000. På FN-sambandets nettsider framheves det blant annet følgende om betydningen av morsmål:

Læringsutbytte blir betre dersom born får opplæring på sitt eige språk, og UNESCO seier respekt for elevane sitt morsmål og opplæring i og fremjing av språkleg mangfald er viktig for å nå dette målet.
 

Tips til markeringen

På NAFOs nettside, Tema Morsmål kan du få ideer til hvordan dagen kan markeres i barnehagen og på skolen. Les mer.

Tema morsmål har også en ressursknapp til morsmålsdagen. Her finner du artikler og ressurser i forbindelse med markeringen. Les mer.

Studium knytt til mangfald i skule og barnehage

Studietilbud

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til norsk som andrespråk, fleirspråklegheit og mangfald i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom!

Gå til oversikta over studietilbod her.

I samband med Kompetanse for kvalitet tilbyr fleire universitet og høgskular vidareutdanning for lærarar i andrespråkspedagogikk og språkutvikling/språklæring. Mange av desse studia er nettbaserte eller samlingsbaserte.

Du kan lese meir om vidareutdanning for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Desse studia har søknadsfrist allereie 1. mars.

Dronning Sonjas skolepris 2017 for inkludering og likeverd

Dronning Sonjas skolepris

Utdanningsdirektoratet ber om forslag til mottaker av Dronning Sonjas skolepris 2017.

Aktuelle kandidater er skoler som arbeider systematisk for et skolemiljø preget av inkludering og likeverd.

Forslag til skoler

Forslag til kandidater til prisen sendes til fylkesmannen. Fylkesmannen har frist for å sende inn årets kandidater til Utdanningsdirektoratet 4. september 2017. De velger selv hvilken frist de setter for sine egne skoler.

Les mer om prisen og finn skjema for nominasjon her.

Undervisningsopplegg, ungdomstrinn og videregående

Nasjonale minoriteter.logo.midtstilt

NAFO har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet laget en nettressurs med undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinn og videregående opplæring knyttet til samfunnsfag, KRLE, norsk og historie.

Gå til nettstedet her

Nasjonale minoriteter

I Norge har vi fem minoritetsgrupper som har status som nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet 2014).

Formål

Formålet med nettressursen er å bidra til å spre kunnskap om Norges nasjonale minoriteter. Ved å lære om de nasjonale minoritetenes historie i Norge, får elevene mulighet til å trekke paralleller til samfunnet i dag og diskutere hva vi kan lære av historien.

Filmer og opplegg

For å gjøre ressursen aktuell for ungdom i dag, har vi knyttet undervisningsopplegg og oppgaver til temaene identitet, typisk norsk? og diskriminering. Under disse temaene ligger det filmer der ungdom fra de nasjonale minoritetene snakker om temaene ut fra et nåtidsperspektiv. Men de trekker også fram eksempler fra historien. Nettressursen legger i stor grad opp til at elevene skal bli kjent med de nasjonale minoritetene gjennom ulike typer kildemateriale. Under temaet dypdykk i arkiv har vi samlet undervisningsopplegg der elevene skal finne fram og bruke historiske kilder.

Det er laget et undervisningsopplegg for hver av minoritetene for både ungdomsskole og videregående. Flere av oppleggene for ungdomsskole egner seg godt til tverrfaglig arbeid i fagene samfunnsfag, norsk og KRLE, eller de kan benyttes i ett av disse fagene. Oppleggene for videregående trinn er laget til historiefaget, men noen kan også kobles til norskfaget. Oppleggene kan benyttes i sin helhet, eller læreren kan velge ut deler av dem. Inne i det enkelte undervisningsopplegget er det en peker med bakgrunnsinformasjon til læreren.

Arbeidsmåter

Det legges opp til at elevene er aktive gjennom ulike muntlige og skriftlige aktiviteter. De skal hente fram forkunnskaper, arbeide med ord og begreper, se film, reflektere, lese ulike kilder og diskutere. På bakgrunn av kunnskap de tilegner seg underveis, skal elevene for eksempel kunne skrive en historisk fortelling, delta i en debatt, drøfte politikken som ble satt i system overfor flere av de nasjonale minoritetene og diskutere hvordan vi kan motarbeide fordommer og rasisme.

Ressurser for barnehage, barnetrinn og mellomtrinn

NAFO har tidligere laget opplegg også for barnehage, barnetrinn og mellomtrinn om de nasjonale minoritetene. Disse finner du her.

Nettsteder

Undervisningsoppleggene, filmer og bakgrunnsinformasjon finner du på nettstedet nasjonaleminoriteter.hioa.no
Oppleggene legges også ut på nettstedet Min stemme. Her kan du søke på kompetansemål, tema og trinn.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord