Videregående

I den flerkulturelle skolen er språklig og kulturelt mangfold en ressurs som kan benyttes til berikelse for alle. For NAFO er det en hovedoppgave fremme inkludering og medvirke til at alle elever får likeverdig opplæring. For å sikre at alle får likeverdig opplæring, må skolen tilby elevene som trenger det særskilt språkopplæring der de får undervisning tilpasset sine behov.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du alt fra pekere til lover, forskrifter og rundskriv til eksempler på god praksis.

Sidene henvender seg til lærere, skoleledere og andre skoleansatte, samt ansatte i fylkeskommunene og andre innenfor utdanningssektoren. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet!

Samisk jubileum – Tråante

Tråante 2017 er navnet på en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917.

Nasjonal feiring

Tråante 2017 er en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum, og markeringen vil foregå gjennom hele året på forskjellige steder over hele Sápmi. På Tråantes nettside vises det til at mangfoldet i programmet skal avspeile den bredden som finnes i samisk kultur, språk, næring og historie. Fra sør til nord. Fra vest til øst.

Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune står bak jubileet og arrangementene.

Jubileumsuke

Fra lørdag 4. februar til søndag 12. februar vil det arrangeres en jubileumsuke med mange arrangementer og utstillinger. Disse arrangementene vil foregå i Trondheim.

Opplegg for barn og unge

Jubileet markeres med en rekke opplegg for barn og unge. Se mer om dette på Tråantes nettsider her.

Se nettsiden til jubileet, Tråante2017.no.

På nettsidene til Min Stemme kan du finne ressurser og oppgaver til bruk i skoler og barnehager. Se oppslaget Samejubileet 2017.

Undervisningsopplegg, ungdomstrinn og videregående

Nasjonale minoriteter.logo.midtstilt

NAFO har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet laget en nettressurs med undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinn og videregående opplæring knyttet til samfunnsfag, KRLE, norsk og historie.

Nasjonale minoriteter

I Norge har vi fem minoritetsgrupper som har status som nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet 2014).

Formål

Formålet med nettressursen er å bidra til å spre kunnskap om Norges nasjonale minoriteter. Ved å lære om de nasjonale minoritetenes historie i Norge, får elevene mulighet til å trekke paralleller til samfunnet i dag og diskutere hva vi kan lære av historien.

Filmer og opplegg

For å gjøre ressursen aktuell for ungdom i dag, har vi knyttet undervisningsopplegg og oppgaver til temaene identitet, typisk norsk? og diskriminering. Under disse temaene ligger det filmer der ungdom fra de nasjonale minoritetene snakker om temaene ut fra et nåtidsperspektiv. Men de trekker også fram eksempler fra historien. Nettressursen legger i stor grad opp til at elevene skal bli kjent med de nasjonale minoritetene gjennom ulike typer kildemateriale. Under temaet dypdykk i arkiv har vi samlet undervisningsopplegg der elevene skal finne fram og bruke historiske kilder.

Det er laget et undervisningsopplegg for hver av minoritetene for både ungdomsskole og videregående. Flere av oppleggene for ungdomsskole egner seg godt til tverrfaglig arbeid i fagene samfunnsfag, norsk og KRLE, eller de kan benyttes i ett av disse fagene. Oppleggene for videregående trinn er laget til historiefaget, men noen kan også kobles til norskfaget. Oppleggene kan benyttes i sin helhet, eller læreren kan velge ut deler av dem. Inne i det enkelte undervisningsopplegget er det en peker med bakgrunnsinformasjon til læreren.

Arbeidsmåter

Det legges opp til at elevene er aktive gjennom ulike muntlige og skriftlige aktiviteter. De skal hente fram forkunnskaper, arbeide med ord og begreper, se film, reflektere, lese ulike kilder og diskutere. På bakgrunn av kunnskap de tilegner seg underveis, skal elevene for eksempel kunne skrive en historisk fortelling, delta i en debatt, drøfte politikken som ble satt i system overfor flere av de nasjonale minoritetene og diskutere hvordan vi kan motarbeide fordommer og rasisme.

Ressurser for barnehage, barnetrinn og mellomtrinn

NAFO har tidligere laget opplegg også for barnehage, barnetrinn og mellomtrinn om de nasjonale minoritetene. Disse finner du her.

Nettsteder

Undervisningsoppleggene, filmer og bakgrunnsinformasjon finner du på nettstedet nasjonaleminoriteter.hioa.no
Oppleggene legges også ut på nettstedet Min stemme. Her kan du søke på kompetansemål, tema og trinn.

Høring om utvidet rett til vgo.

ny-rammeplan
NAFO sier JA til forslag om å utvide rettigheter til videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre opplæringslovens bestemmelser om rett til videregående opplæring.

Departementet ønsker å utvide ungdomsretten til videregående opplæring fra fylte 21 til fylte 25 år, slik at det blir en direkte overgang mellom ungdomsrett og voksenrett til videregående opplæring.

Departementet foreslår samtidig å innføre rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge.

NAFO er positiv til begge forslagene.

Les mer om høringen på regjeringens nettsider.

Høring om nasjonale retningslinjer for PPU

nasjonale-retningslinjer-for-ppu-horing
NAFO ønsker tydeliggjøring av den flerkulturelle skolen i PPU

Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for lærerutdanning har sendt på høring forslag til nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning – allmennfag.
Les mer her.

NAFO har erfart at det flerspråklige og flerkulturelle perspektivet ikke er godt nok sikret gjennom regelverket for den pedagogiske delen av faglærer- og lektorutdanningene, og anbefaler et tydelig regelverk for å sikre at dette blir tema ved alle institusjoner som tilbyr PPU.

Les NAFOs høringssvar her.

Stipend for minoritetsspråklige lærere

Lærer og liten elevgruppe

Hvert år utlyses stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. NAFO forvalter stipendordningen i samarbeid med skoleeierne. Kontaktperson ved NAFO er Gro Standnes.

Målgruppe

Morsmålslærere/tospråklige lærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.

Hvilke studier gjelder ordningen for?

Stipend kan innvilges for å gjennomføre studier som tilfredsstiller krav til utdanning for personer som skal tilsettes i undervisningsstilling. Dette omfatter for eksempel videreutdanning med sikte på å få godkjent allmennlærer- eller faglærerkompetanse. Stipendordningen omfatter ikke påbygging på allerede godkjent lærerutdanning, bortsett fra en eventuell oppbygging av faglærerutdanningen i morsmål til annen faglærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning.

Stipendets størrelse, skatteregler og betingelser

Hvert enkelt stipend er på kr 100 000 for 60 studiepoeng eller kr 50 000 for 30 studiepoeng. En økning i satsene er under vurdering Stipendet er personlig og i utgangspunktet skattepliktig.

Hvordan søke?

Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15. mars 2017. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15. april 2017.

Søknadsfrister

15. mars 2017: Frist for skolens ledelse å sende søknad til skoleeier.
15. april 2017: Frist for skoleeier å sende søknad med innstillinger til NAFO

Se NAFOs nettside for aktuelle skjemaer.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord