Styringsdokumenter

På denne siden vil du finne sentrale føringer for videregående opplæring. Under finnes henvisninger til Opplæringsloven med forskrift, læreplaner og viktige rundskriv og artikler som omhandler minoritetsspråklige elevers opplæringssituasjon.
 

Opplæringsloven
Her finner du LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova). Kapittel 3 omhandler videregående opplæring, og kapittel 4 omhandler videregående opplæring i bedrift Les mer

 

Forskrift til opplæringsloven
Her finner du FOR 2006-06-23 nr 724: Forskrift til opplæringslova. Blant de viktige kapitlene er 1 som tar for seg innholdet i opplæringen, 3 som omhandler individuell vurdering, 5 som omhandler klage på vurdering og 6 som tar for seg inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater. Les mer

 

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan, og den kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Elever som følger planen får ikke vurdering med karakter. Det er utarbeidet kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne. Les mer

 

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter
Læreplan i morsmål for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert plan, og den kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Elever som følger planen får ikke vurdering med karakter. Læreplanen er en nivåbasert overgangsplan som kan nyttes til elevene kan følge opplæring etter ordinær læreplan i norsk.Les mer

 

Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge
Læreplanen gjelder for elever i videregående opplæring. Læreplanen er midlertidig fastsatt og kan brukes på Vg1 og Vg2 i skoleåret 2014–2015. De elevene som får opplæring etter den midlertidig fastsatte læreplanen dette skoleåret, kan få opplæring og sluttvurdering etter denne læreplanen resten av videregående skole. Elever på Vg2 yrkesfag som får opplæring etter den midlertidig fastsatte læreplanen, skal ha standpunktvurdering og kan trekkes ut til lokalt gitt skriftlig og/eller muntlig eksamen i samsvar med den.Les mer

 

Overgangsordning for elever med kort botid
Den nåværende overgangsordningen der elever i videregående opplæring med kort botid kan gå opp til en egen skriftlig eksamen i norsk, forlenges ytterligere ett år og blir gjeldende også for skoleåret 2014/2015. Les mer

 

Læreplan i fremmedspråk
Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Læreplanen omfatter 37 språk, og fra og med våren 2014 kommer hindi og islandsk med. Fremmedspråk har tre nivåer, nivå I og II (fellesfag og programfag med samme kompetansemål) og nivå III (programfag). Man kan gå opp som privatist på alle nivåer. Eksamen tilbys både vår og høst i samtlige fremmedspråk. Læreplan i fremmedspråk finner du her
Læreplan i fremmedspråk som programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram finner du her

 

Læreplaner i Kunnskapsløftet
Her finner du læreplanene i Kunnskapsløftet. Fra skoleåret 2013/2014 er læreplanene i engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag endret. Læreplanene er revidert for å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene, og for å gjøre det lettere for lærere å legge til rette for god progresjon i utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele opplæringsløpet. Les mer

 

Endringer i reglene for inntak og formidling
Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring. Endringene trådte i kraft 3. september 2013. I en artikkel utdyper Utdanningsdirektoratet bl a hva endringene betyr for minoritetsspråklige elever. Les mer

 

Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet
Dette rundskrivet informerer om forskriftsendringer knyttet til godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet. Les mer

 

Rett til vidaregåande opplæring for asylsøkjarar
Kunnskapsdepartementet har svart på spørsmål om den retten asylsøkjarar har til vidaregåande opplæring. Les mer

 

Inntak til videregående og krav om lovlig opphold i landet for EØS-borgere
Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål om inntak til videregående opplæring for EØS-borgere. Spørsmålet var om EØS-borgere i kraft av å være i Norge anses å ha lovlig opphold etter forskrift til opplæringsloven § 6-9, eller om borgerne må være tatt opp ved en godkjent utdanningsinstitusjon først. Les mer

 

Udir-1-2010 Individuell vurdering
Rundskrivet inneholder bl a merknader til § 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål i forskriften til opplæringsloven. Paragraf 3-22 første ledd gir elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring på. 8., 9. eller 10. årstrinn eller på Vg1, Vg2 eller Vg3, rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Les mer

 

Udir-7-2009 Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom
Dette rundskrivet avklarer spørsmål rundt rett til inntak til videregående opplæring og de rettighetene minoritetsspråklig ungdom har i videregående opplæring,men det er utgått fordi regelverket om inntak og om innføringstilbud er endret. Les mer

 

Rundskriv Udir 2-2008
Dette rundskrivet inneholder informasjon om voksnes rett til videregående opplæring etter Opplæringsloven kapittel 4A og hvordan loven skal forstås på dette området. Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord