Voksenopplæring

NAFOs mandat når det gjelder voksenopplæring, er grunnskole for voksne og videregående opplæring for voksne. Opplæringsloven §4A slår fast hvem som har rett til slik opplæring.

Ansvaret for grunnskole og videregående opplæring for voksne, inkludert realkompetansevurdering, ligger hos Utdanningsdirektoratet. Det er kommune og fylkeskommune som skal sørge for å tilby opplæring til voksne som har rett til det.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for voksne minoritetsspråklige elever. Her finner du alt fra pekere til lover, forskrifter og rundskriv til eksempler på god praksis.

Flerspråklighet er en ressurs – ikke et problem

Fagerlund
Gratulerer med den internasjonale morsmålsdagen i dag, 21. februar!

­

På NAFOs nettsider finnes det mange ressurser om morsmål og om flerspråklighet. Blant annet kan du se et foredrag med førsteamanuensis emerita Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen, begge MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.

­

Se foredrag

Foredraget tar utgangspunkt i myter som finnes om flerspråklighet. Foredragsholderne påpeker at seiglivede myter om språk er en stor hindring for en god språkutvikling for flerspråklige barn.

Hva sier forskningen, og hvordan kan barnehagen legge til rette for å støtte flerspråklige barns språktilegnelse?

Se foredraget her.
Last ned presentasjonen her.

Den internasjonale morsmålsdagen 21. februar

morsmålsdagen logo

Hvert år feires den internasjonale morsmålsdagen 21. februar. Barnehager, skoler og biblioteker over hele landet markerer dagen på ulike måter.
 

Bakgrunn

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) etablerte Den internasjonale morsmålsdagen i 1999, og den ble første gang feiret i 2000. På FN-sambandets nettsider framheves det blant annet følgende om betydningen av morsmål:

Læringsutbytte blir betre dersom born får opplæring på sitt eige språk, og UNESCO seier respekt for elevane sitt morsmål og opplæring i og fremjing av språkleg mangfald er viktig for å nå dette målet.
 

Tips til markeringen

På NAFOs nettside, Tema Morsmål kan du få ideer til hvordan dagen kan markeres i barnehagen og på skolen. Les mer.

Tema morsmål har også en ressursknapp til morsmålsdagen. Her finner du artikler og ressurser i forbindelse med markeringen. Les mer.

Studium knytt til mangfald i skule og barnehage

Studietilbud

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til norsk som andrespråk, fleirspråklegheit og mangfald i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom!

Gå til oversikta over studietilbod her.

I samband med Kompetanse for kvalitet tilbyr fleire universitet og høgskular vidareutdanning for lærarar i andrespråkspedagogikk og språkutvikling/språklæring. Mange av desse studia er nettbaserte eller samlingsbaserte.

Du kan lese meir om vidareutdanning for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Desse studia har søknadsfrist allereie 1. mars.

Samisk jubileum – Tråante

samisk_jubileum_traaante2017_

Tråante 2017 er navnet på en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917.

Nasjonal feiring

Tråante 2017 er en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum, og markeringen vil foregå gjennom hele året på forskjellige steder over hele Sápmi. På Tråantes nettside vises det til at mangfoldet i programmet skal avspeile den bredden som finnes i samisk kultur, språk, næring og historie. Fra sør til nord. Fra vest til øst.

Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune står bak jubileet og arrangementene.

Jubileumsuke

Fra lørdag 4. februar til søndag 12. februar vil det arrangeres en jubileumsuke med mange arrangementer og utstillinger. Disse arrangementene vil foregå i Trondheim.

Opplegg for barn og unge

Jubileet markeres med en rekke opplegg for barn og unge. Se mer om dette på Tråantes nettsider her.

Se nettsiden til jubileet, Tråante2017.no.

På nettsidene til Min Stemme kan du finne ressurser og oppgaver til bruk i skoler og barnehager. Se oppslaget Samejubileet 2017.

På Tema morsmål finner du tospråklige undervisningsopplegg om samefolkets dag på 11 forskjellige språk. Se oppleggene her.

Stipend for minoritetsspråklige lærere

Lærer og liten elevgruppe

Hvert år utlyses stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. NAFO forvalter stipendordningen i samarbeid med skoleeierne. Kontaktperson ved NAFO er Gro Standnes.

Målgruppe

Morsmålslærere/tospråklige lærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.

Hvilke studier gjelder ordningen for?

Stipend kan innvilges for å gjennomføre studier som tilfredsstiller krav til utdanning for personer som skal tilsettes i undervisningsstilling. Dette omfatter for eksempel videreutdanning med sikte på å få godkjent allmennlærer- eller faglærerkompetanse. Stipendordningen omfatter ikke påbygging på allerede godkjent lærerutdanning, bortsett fra en eventuell oppbygging av faglærerutdanningen i morsmål til annen faglærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning.

Stipendets størrelse, skatteregler og betingelser

Hvert enkelt stipend er på kr 100 000 for 60 studiepoeng eller kr 50 000 for 30 studiepoeng. En økning i satsene er under vurdering Stipendet er personlig og i utgangspunktet skattepliktig.

Hvordan søke?

Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15. mars 2017. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15. april 2017.

Søknadsfrister

15. mars 2017: Frist for skolens ledelse å sende søknad til skoleeier.
15. april 2017: Frist for skoleeier å sende søknad med innstillinger til NAFO

Se NAFOs nettside for aktuelle skjemaer.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord