Grunnlagsdokumenter

På denne siden finner du sentrale dokumenter som omtaler eksamensrettet voksenopplæring, som stortingsmeldinger, NOUer og veiledere. En liten ingress til hvert dokument fremhever det som er relevant i forhold til voksnes kvalifisering når det gjelder grunnskole og videregående opplæring.
 

Realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen
Utdanningsdirektoratet har utviklet retningslinjer og mal for enkeltvedtak i forbindelse med realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen.
Les mer

 

Realkompetansevurdering i videregående opplæring
Utdanningsdirektoratet har utviklet nasjonale retningslinjer for gjennomføring av realkompetansevurdering i videregående opplæring for voksne og mal for enkeltvedtak.
Les mer

 

NOU 2015: 8 Fremtidens skole
Ludvigsenutvalget ble opprettet for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.
Les mer

 

Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk
Denne meldingen til Stortinget handler om muligheter og utfordringer som følger med å være et land og samfunn med innvandring. Voksenopplæring er særlig omtalt i kapitlene 2, 3.2, 3.3, 4.6 og 4.7.
Les mer

 

Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon. Udir 2011
Veilederen er inndelt i tre hovedavsnitt etter alder; elever i alderen 6-16 år, unge/voksne 16-24 år og voksne som er fylt 25 år.
Les mer

 

NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet
Østbergutvalgets utredning foreslår tiltak for bedre opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne. Voksenopplæring er særlig omtalt i kapitlene 11,12 og 15.
Les mer

 

Meld. St. 16 (2006-2007) …og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring
Denne stortingsmeldingen gir mange svar på hvordan vi kan lykkes bedre med å bistå hver enkelt i å utforme og realisere sine livsprosjekter. Voksenopplæring er særlig omtalt i kapitlene 2.4, 4.5, 6.4, 6.5 og 7.4.
Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord