Styringsdokumenter

På denne siden vil du finne sentrale føringer for eksamensrettet voksenopplæring. Opplæringslovens kapittel 4A regulerer opplæringen for voksne. Læreplanene finnes i Kunnskapsløftet. Rundskriv Udir 3-2012 handler om Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Rundskriv Udir 2-2008 handler om forståelsen av gjeldende regelverk om voksnes rett til videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A.

 

Tolkning av regelverk som gjelder voksne
Utdanningsdirektoratet har samlet regelverk som gjelder opplæring av voksne.
Les mer

 

Rundskriv Udir 3-2012
Dette rundskrivet inneholder informasjon om voksnes rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringslova kapittel 4A, og hvordan loven skal forstås på dette området.
Les mer

 

Rundskriv Udir-2-2008
Dette rundskrivet inneholder informasjon om voksnes rett til videregående opplæring etter Opplæringslova kapittel 4A og hvordan lova skal forstås på dette området.
Les mer

 

Opplæringsloven
Her finner du LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova). Kapittel 4A inneholder i utgangspunktet en fullstendig regulering av opplæringen for voksne. Andre bestemmelser i opplæringslova gjelder bare for voksne dersom dette er positivt angitt.
Les mer

 

Forskrift til opplæringsloven
Her finner du FOR 2006-06-23 nr 724: Forskrift til opplæringslova. Blant de viktige kapitlene er 1 som tar for seg innholdet i opplæringen, 3 som omhandler individuell vurdering, 5 som omhandler klage på vurdering og 6 som tar for seg inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater.
Les mer

 

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan, og den kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Elever som følger planen får ikke vurdering med karakter. Det er utarbeidet kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne.
Les mer

 

Læreplaner i kunnskapsløftet
Her finner du læreplanene i kunnskapsløftet. Fra skoleåret 2013/2014 er læreplanene i engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag endret. Læreplanene er revidert for å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene, og for å gjøre det lettere for lærere å legge til rette for god progresjon i utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele opplæringsløpet.
Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord