Hjem-skole-samarbeid

Gjensidighet og dialog

Et godt samarbeid mellom skole og hjem er en viktig ressurs for skolen og er nedfelt i opplæringsloven. Det er skolens ansvar å legge til rette for dette samarbeidet og informere om hvilke muligheter og forventninger skolen har til samarbeidet, samt etterspørre behov, forventninger og ønsker foreldrene har.

Foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn kan ha svake norskferdigheter, ulike skoleerfaringer og bakgrunn i tradisjoner og livserfaringer som er fremmede for lærere og skoleledere i den norske skolen. For å få nødvendig informasjon slik at et godt og likeverdig samarbeid kan etableres, må det utvikles rutiner for møter og hvilken informasjon det er nødvendig å gi og få.

Bruk tolk

Gjennom å benytte tolker og tospråklige lærere i møter, unngår man misforståelser og begge parter kan delta aktivt i samtaler. Oversettelser av skriv og informasjon av ulik art, samt muligheten til å kommunisere og delta på et språk man behersker, vil være av stor betydning dersom foreldrene skal ha en reell mulighet til å påvirke og medvirke aktivt i sine barns læring og utvikling.

Lenke til informasjon fra Imdi om tolking i offentlig sektor

Innkalling til foreldremøte på flere språk

Foreldremøter er en viktig arena for samarbeid med foresatte i barnehage og skole. Da er det viktig at barnehagen og skolen legger til rette for at flest mulig foresatte møter på disse møtene. Det å få en invitasjon på et språk du behersker, oppleves som kjent og trygt. Dette bidrar til et likeverdig samarbeid.
Skjemaene er tospråklige og finnes både som worddokument og PDF format.

Last ned skjemaene til foreldremøte her

Informasjon til foreldre på flere språk fra FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, har materiell på mange språk. Dette er for eksempel foreldreplakaten, læringsplakaten og diverse informasjonsskriv og beskjeder. Les mer her

Imdi om bruk av tolk

Tolk bør bestilles dersom samtalepartene ikke snakker et felles språk. Les mer om bruk av tolk her

Språkbruk i flerspråklige familier

Foreldre fra språklige minoriteter har ofte spørsmål om hvordan de kan støtte barnas språkutvikling, og hvilke språk som bør brukes i familien. NAFO har utarbeidet et informasjonshefte som omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling. I tillegg er heftet rettet mot ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner, og det kan brukes som et utgangspunkt for samtale med foreldrene om barnas flerspråklige utvikling. Heftet finnes på 17 ulike språk foruten norsk. På nettstedet Bilingualism Matters finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene om språkbruk i flerspråklige og minoritetsspråklige familier på noen flere språk.

Gå til informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier.

Gå til nettstedet Bilingualism matters.

Forelesning: Samarbeid mellom skolen og nyankomne foreldre

Denne forelesningen handler om hvordan skolen kan legge til rette for et godt samarbeid med foreldre til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Snakk med oss. Samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv

Snakk med oss er en fagbok fra 2013 som retter seg mot lærere og ledere i barnehage og skole, ansatte i PP-tjenesten og studenter i lærerutdanninger ved universiteter og høgskoler. Boka oppfordrer skoler og barnehager til å overskride etablerte arbeidsmåter og tenkemåter når man forholder seg til minoritetsspråklige foreldre.

Tittelen viser til at minoritetsforeldre ønsker å bli tatt på alvor, bli lyttet til og bli involvert i det pedagogiske arbeidet med deres barn. Det er foreldrene som kjenner sine barn best, og de ønsker å bli snakket med og ikke bare snakket til. Boka presenterer teoretiske perspektiver som gir verktøy for økt kunnskap og forskningsbasert endring. Det gis også praktiske eksempler på anerkjennende og likeverdig samarbeid mellom foreldre og barnehage og skole.

Lenke til Snakk med oss

Hjem-skole samarbeid. Rapport fra prosjekt 2009-2011

Kunnskapsdepartementet ga våren 2009 Utdanningsdirektoratet følgende oppdrag: Utprøving av ulike former for foreldresamarbeid på skoler med mange minoritetsspråklige elever.Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO ) hadde ansvaret for å lede prosjektet med å utvikle og prøve ut ulike modeller for foreldresamarbeid på skoler på ulike nivåer. Følgende sju skoler har deltatt i prosjektet: Fjell skole i Drammen, Hagaløkka skole i Asker, Storhamar skole på Hamar, Tøyen skole i Oslo, Verdensmester’n ved Larvik læringssenter, Strømmen videregående skole i Akershus og Årstad videregående skole i Hordaland.

Skolene har utviklet en rekke tiltak for å fremme et bedre samarbeid med spesielt minoritetsspråklige foreldre. De ulike tiltakene legger vekt på å benytte de ulike ressursene i foreldregruppa i aktiviteter og samhandling. Gjennom ulike former for informasjon og gjennom å benytte ulike språk, får alle foreldre en mulighet til deltakelse og involvering i egne barns skolegangog læringsarbeid. Skole-hjemrapport

Skole-hjem samarbeid i grunnskolen. Se film fra Verdensmestern i Larvik

Gjennom prosjektet har skolen ønsket å øke foreldremedvirkning, benytte foreldrenes ulike ressurser, øke elevenes trivsel og læring og styrke leseferdighetene. Noen tiltak som er igangsatt er:

Skole - hjem samarbeid Gr skole 3

Organisere språkkvelder der foreldre og elever med samme morsmål deltar i ulike læringsaktiviteter på kveldstid og der de får anledning til å benytte ulike morsmål.

  • Foreldrene får tilbud om lesestund sammen med sitt barn og lærer, og de får innsikt i veiledet lesing som metode.
  • Invitere til foreldrekurs hvor de gir informasjon om skolesystemet, innhold, overgang grunnskole – videregående skole og hvordan foreldrene kan støtte sine barn i læringsarbeidet.

I denne filmen vises gjennomføringen av en språkkveld.Ved å invitere foreldre og barn med samme morsmål til språkkvelder får foreldrene mulighet til å delta i skolens aktiviteter og benytte morsmålet i samtaler med andre foreldre, barna og lærere. De tospråklige assistentene og lærerne er sentrale ressurspersoner på disse kveldene. Les mer og se filmen her

Samarbeid mellom skole og MIR.

mir_mote_3

Saupstad skole i Trondheim samarbeider med Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR) for å sikre at minoritetsspråklige foreldre får større muligheter til å delta i samarbeidet med skolen på en likeverdig måte. MiR har opprettet en egen gruppe på skolen, der foreldre selv setter dagsorden. Gruppen er autonom. Det vil si at den er ikke skolens, men foreldrenes egen gruppe. Faglærer fungerer som et bindeledd mellom MIR-gruppen og administrasjonen på skolen. På den måten bringes foreldrenes synspunkter direkte til administrasjonen, og det blir lettere for skolen å hente ut foreldrenes ressurser i skolefellesskapet.

Hjem skole-samarbeid. Se film fra Kjølberg skole i Fredrikstad

På Kjølberg skole i Fredrikstad har de utviklet rutiner og praksis som skal ivareta og imøtekomme mangfoldet i foreldre- og elevgruppa på en likeverdig måte. Blant annet har Kjølberg skole ansatt en teamleder med ansvar for å ivareta og følge opp minoritetsspråklige elever og foreldre og være bindeledd mellom administrasjon, øvrige samarbeidspartnere, lærere og foresatte i alle saker som omfatter minoritetsspråklige elever.
I filmen ser vi mottakelsen av en gutt og hans foreldre første dag på skolen. Gutten og foreldrene snakker ikke norsk, men en tolk følger dem først i samtale med teamleder for minoritetsspråklige elever og deretter i klassen slik at de får muligheter til å delta i samtalen med lærerne og elevene. Les mer og se filmen her

Familielæring i barnehage og skole. Se film fra Førresfjorden barnehage og Førre skole

Foreldre som får norskopplæring ved Tysvær opplæringssenter deltar i familielæringsaktiviteter med egne barn i Førresfjorden barnehage en gang per uke. I tillegg har foreldre tilbud om å få norskopplæring i velkomstklassen ved Førre skole sammen med barna sine.
Familielæring er et samlebegrep for læringssituasjoner der flere generasjoner deltar og lærer sammen. I denne filmen får vi se familieaktiviteter i både barnehagen og i skolen. En lærer fra voksenopplæringen og en førskolelærer i barnehagen er ansvarlige for det pedagogiske opplegget. Les mer og se filmen her. Om du ønsker å lære mer om familielæring kan du lese boken Familielæring, red. Aamodt og Hauge.

Multikulturelt Initiativ- og ressursnettverk (MiR) er en frivillig organisasjon for multikulturelle foreldre.

Multikulturelt Initiativ – og Ressursnettverk er en frivillig organisasjon som tar utgangspunkt i at foreldrene er en ressurs for elevenes opplæring i skolen. Nettverket jobber for tospråklige foreldre som ønsker å samarbeide med skolen, og som både vil og kan ta ansvar for sine barns læring. De arbeider også for å bevisstgjøre foreldrene i deres rolle i forhold til den norske skolen, til samfunnet og til sine barn. MiR startet som et tiltak i et prosjekt under Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) som het: ”Minoritetsspråklige foreldre- en ressurs for elevenes opplæring i skolen”. Det eksisterte da som et løst nettverk for foreldre som ønsket å delta i samarbeidet mellom hjem og skole og bli bedre veiledere for sine barn. Da FUGs prosjekt ble avsluttet i desember 2006, tok flere av foreldrene som var aktive i MiR, initiativ til å etablere MiR som en selvstendig frivillig organisasjon og videreføre arbeidet i egen regi.